Pregled prednosti

  • Mali troškovi pripreme
  • Jednostavna i pouzdana tehnika
  • U upotrebi širom Evrope
  • Kompletna rešenja za upotrebu biometana
  • Veliko zadovoljstvo korisnika


Od biogasa nastaje biometan

Prerada biogasa u biometan je preduslov za energetski i ekonomski optimalnu upotrebu, jer samo biometan može da se koristi u transportnim mrežama zemnog gasa, decentralizovanim kogeneracionim modulima i kao gorivo. Za tu svrhu se priprema biogasa dokazala kao proverena, pouzdana, efikasna i sigurna tehnika.

Preduzeće Carbotech koje je u sastavu Viessmann Group za to je razvilo postupak adsorpcije promenom pritiska. Ovaj postupak se pokazao kao vrlo dobar zbog male potrošnje energije i visoke tolerancije na različite vrste gasa.


Tehnički jednostavno i pouzdano

Prerada biogasa je veoma jednostavna: biogas se zgušnjava i oslobađa sumpor-vodonika i vode.

Posle toga se tako kondenzovani biogas propusti kroz ugljenični molekularni filter, koji odstranjuje ugljen-dioksid i druge nepoželjne gasove, da bi se proizveo biometan.

Posle određenog vremenskog intervala instalacija se uključuje na drugi adsorper, dok se ovaj potpuno regeneriše vakuumom.

Šematski prikaz postrojenja za pripremu gasa

Schematische Darstellung einer Gasaufbereitungsanlage

Postrojenje na biogas za pripremu gasa

Da biste pogledali video, kliknite na dugme za reprodukciju. Napominjemo da se reprodukcijom videa, podaci prenose na YouTube. Za detalje molimo da pogledajte našu Politiku privatnosti.

Biogasanlage zur Gasaufbereitung

Prerada gasa

Detaljne informacije o proizvodima na

www.carbotech.info