Energetska politika

Energetska politika propisuje za sve saradnike Viessmann grupe sledeće principe poslovanja bazirajući ih na principima Viessmann preduzeća.

Energetski cilj

Viessmann Group se energetskom politikom obavezuje da će dodatno smanjiti potrebu za energijom, a samim tim i emisije CO2. To se vrši na bazi strateških energetskih ciljeva. Najviše rukovodstvo svakog preduzeća u sastavu Viessmann Group godišnje utvrđuje ove ciljeve u skladu sa primarnim ciljevima preduzeća. Osnova za definiciju cilja su filtrirani korisnički podaci o vremenu i proizvodnji iz proteklog perioda, kao i ekonomičnost svake odluke sa aspekta održivosti.

Kontinuirano poboljšanje energetskog učinka

Težimo kontinuiranom poboljšanju energetskog učinka, pri čemu se pridržavamo zakonskih propisa.

Održivost

Energetski relevantne odluke donose se sa stanovišta održivosti i, gde ima smisla, prilagođavaju se životnom ciklusu.

Zaposleni

Za sprovođenje energetske politike neophodan je angažman svih zaposlenih. Zaposleni svih preduzeća Viessmann grupe se adekvatno obučavaju, informišu o energetskim pitanjima i uključuju u program energetskog menadžmenta.

Obim, resursi

Energetski ciljevi preduzeća jednako se odnose na sve oblasti u preduzeću, delatnosti i postupke.
Najviše rukovodstvo Viessmann grupe na raspolaganje stavlja sve resurse i informacije koji su neophodni za sprovođenje energetske politike i postizanje strateških i operativnih ciljeva.

Javnost

Javnost se redovno informiše o energetskim aspektima, upotrebi energije i programu energetskog menadžmenta u Viessmann Group.

Emisije

Viessmann Group zajedno sa energetskim ciljevima utvrđuje i ciljeve emisija. Redukcija emisija proizilazi iz povećanja energetske efikasnosti i stalnog povećanja udela obnovljivih energija.

Kontrola

Najviše rukovodstvo Viessmann grupe redovno kontroliše i procenjuje implementaciju energetske politike.

Monitoring energije

Stalno se meri i nadgleda upotreba energije preduzeća u sastavu grupe. Bitni energetski aspekti se redovno proučavaju, ispituju i saopštavaju.