Partner u blizini

Uslovi korišćenja

Ovom veb-stranicom, uključujući sve pod-sajtove kojima se pristupa preko početne stranice (zajedno, „Veb-sajt“), upravlja Carrier Global Corporation, njene podružnice, filijale i/ili povezana pravna lica (zajedno, „Carrier“). Carrier nudi vama i licu koje ste ovlašćeni da predstavljate (u daljem tekstu: „Vi“ ili „Vaš“) ovu veb stranicu da vam omogući onlajn pristup informacijama o Carrier-u i njegovim proizvodima, uslugama i mogućnostima. Ovi Uslovi korišćenja regulišu Vaš pristup i korišćenje Veb-sajta. KORIŠĆENJEM VEB SAJTA, PRISTAJETE NA OVE USLOVE KORIŠĆENJA; AKO SE NE SLAŽETE, NE KORISTITE VEB SAJT.

1.  Ograničena licenca

U skladu sa ovde navedenim Uslovima korišćenja i svim primenjivim lokalnim zakonima i propisima, Carrier  vam daje neekskluzivno, neprenosivo, lično, ograničeno pravo da pristupite, koristite i prikažete ovu veb lokaciju i prateće materijale i/ili da saznate o Proizvodi, usluge i mogućnosti Carrier-a. Ovo ovlašćenje ne predstavlja prenos prava na Veb lokaciju i materijale koji se ovde nalaze i podleže sledećim ograničenjima: (1) Morate zadržati, na svim kopijama Veb stranice i materijala, sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima; i (2) Ne smete da menjate Veb lokaciju ili materijale na bilo koji način ili reprodukujete ili javno prikazujete, izvodite ili distribuirate ili na drugi način koristite Veb lokaciju i materijale u bilo koju javnu svrhu, osim ako je drugačije izričito dozvoljeno ovde. Carrier  niti garantuje niti izjavljuje da vaše korišćenje materijala na ovoj veb lokaciji neće narušiti prava trećih lica koja nisu povezana sa Carrier-om.

2.  Rezervisanje prava i svojine

Žigovi, logotipi i uslužni znaci prikazani na ovoj veb stranici su registrovani i neregistrovani zaštitni znakovi kompanije Carrier, njenih davalaca licence ili dobavljača sadržaja ili drugih trećih lica. Svi ovi zaštitni znakovi, logotipi i uslužni znaci su vlasništvo njihovih vlasnika. Ništa na ovoj veb stranici neće se tumačiti kao davanje, implicitno, zabrana ili na drugi način, bilo koje licence ili prava na korišćenje bilo kog žiga, logotipa ili uslužnog znaka prikazanog na veb lokaciji bez prethodne pismene dozvole vlasnika, osim ako je drugačije opisano ovde. Carrier  zadržava sva prava koja nisu izričito data na Veb-sajtu i njegovom sadržaju.

3.  Odricanje od odgovornosti

Informacije predstavljene na ovoj veb stranici služe samo u informativne svrhe, date su na principu „kao što jesu“ i ne treba ih se oslanjati ili koristiti kao jedinu osnovu za donošenje odluka bez konsultovanja primarnih, tačnijih, potpunijih ili blagovremenijih izvora informacije. Iako Carrier ulaže mnogo truda da informacije i dokumenti na ovoj veb lokaciji budu tačni, potpuni i ažurni, Carrier ne daje nikakve izjave ili garancije bilo koje vrste u pogledu ove veb stranice ili njenog sadržaja. Bilo kakvo oslanjanje na materijal na ovom sajtu je na sopstveni rizik. Ovaj sajt može da sadrži određene istorijske informacije. Istorijske informacije nisu nužno aktuelne i date su samo za vašu referencu.

4.  Promene

Carrier  može s vremena na vreme revidirati ove Uslove korišćenja. Promene neće biti retroaktivne, a najnovija verzija Uslova korišćenja, koja će se uvek nalaziti na Veb lokaciji, će regulisati odnos operatera sa vama. Carrier  će pokušati da vas obavesti o materijalnim revizijama; na primer, putem obaveštenja o usluzi postavljenog na veb lokaciji. Vaše dalje korišćenje Veb stranice znači da prihvatate sve takve revizije. Trebalo bi da povremeno posećujete ovu stranicu da biste pregledali trenutne Uslove korišćenja.

5.  Ograničenja korišćenja veb stranice

Dok pristupate i koristite ovu veb lokaciju, ne smete:

 1. koristite bilo koji uređaj, program, algoritam ili metodologiju, ili bilo koji sličan ili ekvivalentan ručni proces, da pristupite, nabavite, kopirate ili nadgledate bilo koji deo veb stranice ili bilo kog sadržaja, ili na bilo koji način reprodukujete ili zaobiđete strukturu navigacije ili prezentaciju veb stranice ili bilo kog Sadržaja, da dobijete ili pokušate da dobijete bilo koji materijal, dokumente ili informacije na bilo koji način koji nije namerno stavljen na raspolaganje preko veb stranice;
 2. pokušajte da dobijete neovlašćeni pristup bilo kom delu ili funkciji Veb lokacije, ili bilo kojim drugim sistemima ili mrežama povezanim sa Veb sajtom ili bilo kojim serverom operatera, ili bilo kojoj od usluga koje se nude na ili preko Veb sajta, hakovanjem, „vađenjem lozinke“ ili bilo kojim drugim nelegitimnim sredstvom;
 3. ispitati, skenirati ili testirati ranjivost veb lokacije ili bilo koje mreže povezane sa veb lokacijom, niti narušiti mere bezbednosti ili provere autentičnosti na veb lokaciji ili bilo kojoj mreži koja je povezana sa veb lokacijom;
 4. obrnuto traženje, praćenje ili traženje bilo koje informacije o bilo kom drugom korisniku ili posetiocu Veb-sajta, ili bilo kom drugom klijentu Carrier-a, uključujući bilo koji nalog Carrier-a koji nije u vašem vlasništvu, do njegovog izvora, ili iskorišćavanje Veb-sajta ili bilo koje usluge ili informacije koje su dostupne ili ponuđene od strane ili preko Veb-sajta, na bilo koji način gde je svrha otkrivanje bilo koje informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na ličnu identifikaciju ili informacije, osim Vaših sopstvenih informacija, kao što je predviđeno Veb-sajtom. Saglasni ste da nećete preduzeti nikakvu radnju koja nameće nerazumno ili nesrazmerno veliko opterećenje na infrastrukturu Veb sajta ili sistema ili mreže Carrier-a, ili bilo koje sisteme ili mreže povezane sa Veb sajtom ili Carrier-om;
 5. koristite bilo koji uređaj, softver ili rutinu da ometate ili pokušate da ometate pravilan rad Veb lokacije ili bilo koju transakciju koja se sprovodi na Veb lokaciji, ili korišćenje Veb lokacije od strane bilo koje druge osobe;
 6. falsifikovati zaglavlja ili na drugi način manipulisati identifikatorima kako bi se prikrilo poreklo bilo koje poruke ili prenosa koje pošaljete Carrier-u na ili preko Veb sajta ili bilo koje usluge ponuđene na ili preko Veb sajta;
 7. pretvarati se da ste Vi ili da predstavljate nekog drugog ili se lažno predstavljate za bilo koju drugu osobu ili entitet;
 8. koristite Veb lokaciju ili bilo koji Sadržaj u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uslovima korišćenja, ili za podsticanje obavljanja bilo koje nezakonite aktivnosti ili druge aktivnosti koja krši prava Carrier-a ili drugih;
 9. koristiti kontakt informacije date na veb lokaciji u neovlašćene svrhe, uključujući marketing;
 10. koristiti bilo koji hardver ili softver koji ima za cilj da ošteti ili ometa, ili pokuša da ispravi pravilan rad veb stranice ili da potajno presretne bilo koji sistem, podatke ili lične podatke sa veb stranice;
 11. prekinuti ili pokušati prekinuti rad Veb stranice na bilo koji način.

Carrier zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da ograniči ili ukine Vaš pristup ili korišćenje veb stranice u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Prekid vašeg pristupa ili korišćenja neće se odreći niti uticati na bilo koje drugo pravo ili olakšice na koje Carrier može imati pravo po zakonu ili po osnovu prava.

6.  Korisnički podnesci

Potvrđujete da ste odgovorni za bilo koji materijal koji možete da pošaljete preko veb stranice, uključujući zakonitost, pouzdanost, prikladnost, originalnost i autorska prava bilo kog takvog materijala. Ne smete da otpremate, distribuirate ili na drugi način objavljujete preko ove veb stranice bilo koji sadržaj koji:

 1. je poverljiva, vlasnička, lažna, lažna, klevetnička, klevetnička, opscena, preteća, narušava prava na privatnost ili publicitet, krši prava intelektualne svojine, uvredljiva, nezakonita ili na drugi način sporna;
 2. može predstavljati ili podsticati krivično delo, povrediti prava bilo koje strane ili na drugi način izazvati odgovornost ili prekršiti bilo koji zakon; ili
 3. može sadržati softverske viruse, političke kampanje, lančana pisma, masovnu poštu ili bilo koji oblik „nepoželjne pošte“.

Ako pošaljete materijal, i osim ako ne navedemo drugačije, dodeljujete Carrier neograničeno, neekskluzivno, besplatno, trajno, neopozivo i potpuno podlicencirano pravo da koristi, reprodukuje, modifikuje, prilagođava, objavljuje, prevodi, kreira izvedena dela iz, distribuira i prikazati takav materijal širom sveta u bilo kom mediju. Dalje se slažete da je Carrier  slobodan da koristi sve ideje, koncepte ili znanje koje Vi ili pojedinci koji deluju u Vaše ime pružite Carrier-u. Carrier-u dajete pravo da koristi ime koje ste poslali u vezi sa takvim materijalom, ako on tako odluči.

Neke funkcije koje mogu biti dostupne na ovoj veb lokaciji zahtevaju registraciju i/ili korišćenje lozinke. Vi ste odgovorni za zaštitu vaše lozinke. Saglasni ste da ćete biti odgovorni za sve date izjave, radnje ili propuste do kojih dođe korišćenjem Vaše lozinke. Ako imate razloga da verujete ili postanete svesni bilo kakvog gubitka, krađe ili neovlašćenog korišćenja Vaše lozinke, odmah obavestite Carrier.

7.  Linkovi i sajtovi trećih strana

Određene veze do veb lokacija koje se nalaze na ovoj veb lokaciji će pokrenuti internet stranice koje nisu pod kontrolom Carrier-a. Carrier  pruža ove spoljne veze isključivo kao pogodnost za Vas i pružanje bilo koje takve veze ne predstavlja odobrenje od strane Carrier-a tog sajta ili bilo kog sadržaja, proizvoda ili usluga koji se na njemu nalaze ili nude. Shodno tome, Carrier ne daje nikakve izjave ili garancije u vezi sa dostupnošću ili sadržajem, uključujući podlinkove, koji se nalaze na tim sajtovima.

Kada se registrujete za, naručite ili kupujete proizvode ili usluge od bilo koje strane čija je veza do veb stranice navedena na ovoj veb lokaciji, vi ćete sklopiti ugovor sa tom trećom stranom. U ovim slučajevima, trebalo bi da pregledate i razumete odredbe i uslove koje je objavilo takvo treće lice, njegovu politiku privatnosti i politiku kolačića pre nego što se registrujete, naručite ili kupite. Osim u meri koja je ovde izričito navedena, Ugovor naveden od strane Carrier-a neće se primenjivati u tim slučajevima. Carrier je posvećen povezivanju sa kompanijama koje dele Carrier brigu o privatnosti. Međutim, Carrier ne može i ne kontroliše način na koji ove strane koriste ili prikupljaju informacije ili vode svoje poslovanje.

8.  Odricanje od garancija i ograničenja odgovornosti

U MERI KOJI JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, CARRIER SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O DELATIMA TRGOVAČKE DELATNOSTI I POSLOVNOSTI DA SU MATERIJALI NA VEB SAJTU KOMPLETNI, ISPRAVNI , TAČNO, KORISNO, POUZDANO ILI NEKRŠENJE PRAVA, KAO I GARANCIJE KOJI SE PODRAZUMEVAJU IZ TOKA PERFORMANSE ILI TOKA POSLOVANJA; DA ĆE PRISTUP VEB SAJTU BITI NEPREKIDAN ILI BEZ GREŠKA; DA ĆE VEB SAJT BITI BEZBEDAN; DA ĆE VEB SAJT ILI SERVER KOJI ČINI VEB SAJT DOSTUPNIM BITI BEZ VIRUSA; ILI DA ĆE INFORMACIJE NA VEB SAJTU BITI KOMPLETNE, TAČNE ILI BLAGOVREMENE.

AKO PREUZMETE BILO KOJI MATERIJAL SA OVE VEB SAJTA, ČINITE TO PO SOPSTVENOM NASLEĐENJU I RIZIKU. BIĆETE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA SVAKU ŠTETU NA VAŠEM RAČUNARSKOM SISTEMU ILI GUBITAK PODATAKA KOJI PROSLEDI PREUZIMANJEM TAKVIH MATERIJALA.

POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA PREUZIMATE PUNU ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE VEB SAJTA. POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA BILO KOJE INFORMACIJE KOJE POŠALJETE ILI PRIMITE TOKOM KORIŠĆENJA VEB SAJTA MOŽDA NISU BEZBEDNE I MOGU DA JE PRESREĆE NEOVLAŠĆENE STRANA. POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA JE VAŠE KORIŠĆENJE VEB SAJTA NA SOPSTVENI RIZIK I DA VAM JE VEB SAJT DOSTUPAN BEZ NAKNADE. PREPOZNAJUĆI TAKVO, PRIZNAVATE I SLAŽETE SE DA, U NAJVEĆOJ MERI KOJI JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, NI CARRIER NI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI TREĆA LICA DOBAVLJAČA SADRŽAJA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJI BILO KOJI DIREKTNI PERFORMANSE, RAČUNARSKI VIRUSI, DATOTEKA KORUPCIJA, KVAR NA KOMUNIKACIJSKOJ LINIJI, PRESTANAK MREŽE ILI SISTEMA, VAŠ GUBITAK PROFITA ILI KRAĐA, UNIŠĆENJE, NEOVLAŠĆENI PRISTUP, IZMENA, GUBITAK ILI KORIŠĆENJE BILO KOGA ZAPISA ILI PODATAKA), KAZNENE, KAZNENE, KONTROLNE KAZNE DRUGO ŠTETE KOJE PROISTAKLE IZ ILI NA BILO KOJI NAČIN VEZANE SA VEB SAJTOM ILI BILO KOJOJ DRUGI SAJT KOJIMA PRISTUPATE PREKO LINKA SA OVE VEB SAJTA ILI BILO KAKVE RADNJE PREDUZETE ILI NE PREDUZETE KORISNIKA KAO REZULTAT KOMUNIKACIJE ILI KOMUNIKACIJE DA KORISTITE VEB SAJT, ILI ZA BILO KAKVE INFORMACIJE, PROIZVODE ILI USLUGE OGLAŠAVLJENE NA VEB SAJTU ILI DOBIJENE PREKO VEB SAJTA, UKLANJANJE ILI BRISANJE BILO KOGA MATERIJALA DOSTAVLJENOG ILI POSTAVLJENOG NA VEB SAJTU, ILI NA DRUGOM OD NJEGOVOG STRANE CT, DEŽIT, STROGA ODGOVORNOST ILI NA DRUGIM, ČAK I AKO JE CARRIER ILI BILO KOJI OD NJEGOVIH DOBAVLJAČA OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI ŠTETE.

9.  Obeštećenje

Saglasni ste da ćete Carrier-a i njegove službenike, direktore, akcionare, zaposlene, ugovarače, agente, davaoce licenci, pružaoce usluga, podizvođače i dobavljače obeštetiti i držati ih bezopasnim od bilo kakvih zahteva, gubitaka, odgovornosti, potraživanja ili troškova (uključujući advokatske honorare), koji se iznose protiv Nosilac od strane bilo koje treće strane zbog ili koji proizilazi iz ili u vezi sa Vašim korišćenjem veb stranice i sadržaja koji dostavite, kao i bilo kakvog kršenja ovih Uslova korišćenja.

Ako izazovete tehnički poremećaj Veb stranice ili sistema koji prenose Veb lokaciju vama ili drugima, slažete se da ćete biti odgovorni za sve gubitke, obaveze, troškove, štete i troškove, uključujući razumne advokatske honorare i sudske troškove, koji nastaju ili proizašle iz tog poremećaja. Carrier zadržava pravo, o svom trošku, da preuzme isključivu odbranu i kontrolu nad bilo kojim pitanjem koje inače podleže obeštećenju sa vaše strane i, u tom slučaju, saglasni ste da sarađujete sa Carrier-om u odbrani takve stvari.

10.  Zakon i nadležnost

Veb lokaciju održava i kontroliše Carrier u državi Florida, Sjedinjene Američke Države. Prevoznik ne garantuje da su materijali na ovoj veb stranici prikladni ili dostupni za upotrebu na drugim lokacijama van Sjedinjenih Država ili da je pristup veb stranici zagarantovan sa teritorija na kojima je sadržaj ove veb stranice nezakonit ili zabranjen. Ako pristupite ovoj veb lokaciji izvan Sjedinjenih Država, odgovorni ste za poštovanje svih lokalnih zakona. Zakoni države Florida regulišu sadržaj i upotrebu ove veb stranice, bez davanja na snagu bilo kakvih principa ili pravila sukoba zakona..

Poslednje ažuriranje: 25. marta 2020

Code of Ethics

Carrier’s Speak Up Program