Posvećenost zaštiti životne sredine

Kao porodična kompanija treće generacije i vodeći svetski proizvođač grejnih, industrijskih i rashladnih sistema, ne priznajemo samo našu društvenu odgovornost, već i odgovornost za buduću sigurnost dolazećih generacija. Stalna poboljšanja resursa i ekološki prihvatljivih mera u smislu održivog delovanja su zato ključni deo naše korporativne filozofije.

Decenijama sprovodimo koncept integrisane zaštite životne sredine duž čitavog lanca korporativnih procedura i vrednosti. Integrisana zaštita životne sredine u procesu i proizvodima ima apsolutni prioritet u odnosu na naknadnu eliminaciju već nastale štete. Menadžment za zaštitu životne sredine već dugi niz godina organizuje i kontroliše sprovođenje politike zaštite životne sredine.


Upravljanje životnom sredinom je već dugo utvrđeno

Postizanje ciljeva zaštite životne sredine se stalno preispituje. U Nemačkoj su sve Viessmann biroi i prodajni centri sertifikovani prema DIN EN ISO 14001. 1995. godine - kao prva kompanija u branši grejne tehnike i kao druga kompanija u Saveznoj Republici Nemačkoj - Viessmann fabrike u Allendorfu su sertifikovane u skladu sa EMAS - evropskom regulativom za ekološku reviziju.

EMAS

EMAS

EMAS (Upravljanje životnom sredinom i revizorska šema) je širom sveta najzahtevniji sistem za održivo upravljanje životnom sredinom. Učesnici EMAS-a koriste standardizovani sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa ISO 14001 i svake godine se podvrgavaju ispitivanjima neovisnih ekoloških inspektora, sertifikovanih od države. U svojoj godišnjoj javnoj izjavi o životnoj sredini, tačno izlažu svoje podatke o životnoj sredini, kao što su: potrošnja resursa i energije, emisije štetnih materija, otpad, itd. Osim toga, postavljaju ciljeve za zaštitu životne sredine i objavljuju radove o tome: kako bi se održavanje životne sredine trebalo kontinuirano i sistematski poboljšavati.

Pored fabrika u Allendorf-u, Viessmann Grupa poseduje i fabrike u Berlinu, zatim Weso Aurorahütte i Viessmann Kältetechnik Hof - koje su sve takođe učesnici EMAS-a.

Umwelterklärungen

Politika zaštite životne sredine

Osnova za politiku zaštite životne sredine je vrednost Viessmann marke. Odbor direktora Viessmann Grupe propisuje sledeća načela, koja su obavezna za sve zaposlene:

Kontinuirano poboljšanje performansi radi zaštite životne sredine

Trudimo se da kontinuiranim poboljšavamo performanse radi zaštite životne sredine, uz usaglašavanje sa svim zakonskim propisima.

U cilju ostvarivanja kontinuiranog poboljšanja ekoloških performansi, koristi se najbolja raspoloživa tehnika uzimajući u obzir ekonomsku održivost.

Zaposleni

Za sprovođenje politike zaštite životne sredine potrebno je učešće svih zaposlenih. Zbog toga su zaposleni svih odeljenja sveobuhvatno informirani, obučeni i integrisani u koncept zaštite životne sredine.

Uticaji na životnu sredinu

Kako bi se izbeglo zagađenje životne sredine unapred se ocenjuju po pitanju svoje ekološke kompatibilnosti - aktivnosti i procesi, kao i novi proizvodi i oprema. Uticaj na životnu sredinu se redovno procenjuje i drži se na minimumu, gde god je to moguće.

Sirovi materijali se štedljivo koriste i pretvaraju se u krajnje proizvode uz najmanju moguću upotrebu energije i uz što je manje moguće otpada. Neizbežne emisije i otpad su dakle svedeni na minimalni nivo, uz ekonomsku opravdanost.

Upravljanje

Napori za kontinuirano poboljšanje životne sredine odnose se jednako na aktivnosti planiranja i upravljanja, kao i na pružanje usluga.

Kvarovi

Odgovarajuće preventivne mere će smanjiti poremećaje u radu i smanjiti njihov uticaj na životnu sredinu.

Kontrola

Usklađenost sa politikom zaštite životne sredine se redovno prati i procenjuje.

Partneri pod ugovorom i kupci

Partneri pod ugovorom moraju primeniti iste ekološke standarde kao i njihovi zaposleni. Naši kupci su obučeni za ekološke aspekte vezane za rukovanje našim proizvodima.

Javnost

Održava se redovni dijalog sa javnošću o aktivnostima i o uticaju kompanije na životnu sredinu.


ISO 14001

Teme - energetska efikasnost, očuvanje resursa i održivog upravljanja - postaju sve važnije. Obzirom na međunarodno uspostavljene standarde, značajan doprinos ovome imaju sistemi upravljanja, jer redovne revizije proveravaju usklađenost sa internim i eksternim specifikacijama i propisima, kao i sa podizanjem potencijala za optimizaciju.

Standardizovani sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema međunarodno važećem standardu ISO 14001 biće uveden u celokupnu Viessmann grupaciju. Ispod su sertifikati sertifikovanih kompanija u okviru Viessmann Grupe: