Partner u blizini

Moduli za pripremu sveže potrošne vode za higijensko grejanje potrošne tople vode

Različite verzije Vitotrans 353

Modul za pripremu sveže potrošne vode Vitotrans 353 kompanije Viessmann nudi alternativu za bojler za potrošnu toplu vodu. Zbog modula za pripremu sveže potrošne vode, skladište za potrošnu toplu vodu postaje nepotrebno, jer se voda zagreva po principu protočnog bojlera. Toplota dolazi od akumulacionog bojlera za vodu za grejanje, koji se može zagrejati pomoću različitih sistema grejanja – kotlova na čvrsta goriva, solarnih toplotnih sistema, kotlova na ulje ili gas, toplotnih pumpi i drugih. Moduli su prefabrikovane stanice koje su pogodne za montažu na zid kao i za direktnu instalaciju na samom bojleru.

Viessmann Vitotrans 353

Konstrukcija modula za pripremu sveže potrošne vode

Za razliku od konvencionalnih bojlera za potrošnu toplu vodu, voda se ne koristi za skladištenje toplotne energije, već se samo zagreva kada je to potrebno, pomoću snažnog pločastog izmenjivača toplote. To čini jezgro kompaktne stanice. Pored toga, sledeće komponente su neizostavne za modul za pripremu sveže potrošne vode Vitotrans 353:

  • Upravljačka jedinica
  • Cevi sa sigurnosnim ventilom
  • Senzor protoka
  • Zaporni ventili
  • Strana vode za grejanje: visoko efikasna cirkulaciona pumpa

Opcioni povratni ventil i set za cirkulaciju potrošne tople vode takođe se može dodati modulu za pripremu sveže potrošne vode. Druga dodatna oprema je ventil otporan na toplotu za uzorkovanje vode bez klica prema Uredbi o vodi za piće [Nemačka] (samo za tip PBMA/PBMA-S, PBLA/PBLA-S i PZMA/PZMA-S).

Grejanje potrošne tople vode pomoću pločastog izmenjivača toplote

Režim rada modula za pripremu sveže potrošne vode karakteriše indirektno grejanje potrošne tople vode po principu protočnog bojlera. Kako detaljno funkcioniše ovaj proces?

Ako postoji potražnja za potrošnom toplom vodom na nekoj slavini u zgradi, sveža potrošna topla voda teče kroz modul za pripremu sveže potrošne vode, gde se zagreva dok prolazi kroz vruću vodu za grejanje. U isto vreme, voda za grejanje iz akumulacionog bojlera se hladi. Obe tečnosti protiču u odvojenim sistemima unutar izmenjivača toplote. Nikada ne dolaze u dodir jedna sa drugom i ne mešaju se, jer voda za grejanje ne ispunjava zahteve kvaliteta za potrošnu toplu vodu i ima mnogo niži sadržaj kiseonika. Proces prenosa toplote sa jednog medijuma na drugi dešava se sve dok je potrebna potrošna topla voda i dok se crpi sa slavina.

Stepen crpljenja i drugi ključni podaci

Postoji pet različitih tipova modula za pripremu sveže potrošne vode Vitotrans 353, koji su pogodni ili za zidnu montažu ili za montažu direktno na samom akumulacionom bojleru za vodu za grejanje. Može se napraviti razlika između osnovne serije i serije za cirkulaciju potrošne tople vode. U zavisnosti od tipa, stepen crpljenja je između 25 i 68 litara po minutu. To važi pod sledećim uslovima:

  • Zadata temperatura potrošne tople vode od 45 stepeni Celzijusovih
  • Temperatura protoka vode za grejanje od 60 stepeni Celzijusovih
  • Ulazna temperatura hladne vode od 10 stepeni Celzijusovih

Takođe je moguće da se stepen crpljenja poveća povezivanjem do četiri identična modula u kaskadu. To se može postići bez potrebe za dodatnim upravljačkim uređajem. Shodno tome, moduli za pripremu sveže potrošne vode su pogodni i za veće potražnje, na primer u oblastima primene lokalnih nadležnih organa.  

Maksimalna temperatura vode za grejanje za sve modele je 95 stepeni Celzijusovih. Na taj način, modul za pripremu sveže potrošne vode se može kombinovati sa različitim sistemima grejanja. Ipak, maksimalna temperatura potrošne tople vode je 75 stepeni Celzijusovih. To je dovoljno visoko da bi se sprečilo stvaranje klica. To čini ovaj vid grejanja potrošne tople vode posebno higijenskim.

Osigurana konstantna izlazna temperatura

Pažljivo usklađene komponente osiguravaju konstantnu izlaznu temperaturu na slavini pri različitim stepenima crpljenja. Visoko efikasne cirkulacione pumpe najnovije generacije imaju kontrolu brzine protoka preko integrisane upravljačke jedinice, tako da je brzina protoka vode za grejanje uvek na optimalnom nivou za trenutni stepen crpljenja.

Integracija u niskotemperaturne sisteme grejanja

Da bi moduli za pripremu sveže potrošne vode funkcionisali optimalno, potrebne su im samo niske temperature protoka. To ih čini idealnim za integraciju u niskotemperaturne sisteme grejanja. Ovi moduli stoga zaokružuju opcije za štedljivi rad toplotne pumpe, kondenzacionih kotlova na gas ili ulje i pomoćnih solarnih sistema. Kod pomoćnih solarnih sistema, moguće je povećanje efikasnosti solarnog kruga, jer se prosečna temperatura ovog kruga može smanjiti zbog vraćanja hladne vode. 

Prednosti modula za pripremu sveže potrošne vode na jednom mestu

Visok stepen crpljenja
Široka primena
Stalno je dostupna sveža potrošna topla voda
Brza i jednostavna instalacija
Kompaktan dizajn
Optimalna integracija u niskotemperaturne sisteme grejanja