Partner u blizini

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

Opštim uslovim poslovanja TRGOVINSKOG PREDUZEĆE VIESSMANN DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (VOŽDOVAC), Tabanovačka 3, MB: 17562819, PIB:103408655 (u daljem tekstu Viessmann DOO/Viessmann DOO Beograd) uređuju se međusobni odnosi između privrednog društva Viessmann DOO i kupaca i/ili korisnika usluga.


1. Opšte odredbe
  

 • Opšti uslovi prodaje i isporuke odnosno opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu opšti uslovi/opšti uslovi poslovanja) dostupni su svim korisnicima robe i usluga privrednog društva Viessmann DOO Beograd na sajtu firme https://www.viessmann.rs/.
 • Opšti uslovi poslovanja sadrže standardne uslove koji se primenjuju na sve kupce/korisnike usluga prilikom uspostavljanja poslovnih odnosa između kupaca/korisnika usluga i privrednog društva Viessmann DOO i koji se odnose na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih dogovorenih poslova i druga pitanja značajna za poslovanje u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i dobre poslovne prakse.
 • Opšti uslovi poslovanja mogu vremenom da se menjaju, dopunjuju ili zamene, o čemu Viessmann DOO Beograd pismeno obaveštava kupce/korisnike usluga. Pravo na promene i dopune ima samo Viessmann DOO Beograd.
 • Isporuke, usluge i ponude privrednog društva Viessmann DOO vrše se isključivo prema dole navedenim uslovima poslovanja. Ovi opšti uslovi poslovanja važe za sve buduće poslovne odnose, čak i ako njihova primena nije izričito dogovorena i eksplicitno navedena. U svakom slučaju, odredbe o pravu vlasništva, dodatnim sigurnostima i isključivanju prava na nadoknadu štete koji su navedeni u ovim uslovima važe kako je dogovoreno.
 • Uslovi poslovanja smatraju se prihvaćenim najkasnije u trenutku prijema robe ili usluga. Opšti uslovi poslovanja kupaca/korisnika usluga mogu se smatrati ugovorenim samo ako su u skladu sa ovim uslovima poslovanja. Eventualna povrat ili prijem robe ili plaćanje ili povrat novca bez protivljenja u ime privrednog duštva Viessmann DOO ni u kom slučaju ne znači potvrdu drugih uslova poslovanja. Ovim se osporavaju suprotne tvrdnje kupca/korisnika usluga kojima isti upućuje na svoje uslove poslovanja odnosno kupovine. Drugi uslovi poslovanja, kao i izmene i dopune ovih uslova poslovanja primenjuju se samo ako ih je privredno društvo Viessmann DOO potvrdilo u pismenoj formi.
 • Poslovna pošta koja se dobija programima za obradu podataka (npr. potvrde o porudžbini, računi, potraživanja, izvodi sa računa, opomene za plaćanje) važi bez potpisa.
 • Prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojima je regulisana ova predmetnopravna oblast u Republici Srbiji privredno društvo Viessmann DOO Beograd obaveštava kupce/korisnike usluga da lične podatke koje dostavljaju duštvu i kojima društvo pristup prilikom realizacije dogovorenih poslova koriste se isključivo radi poslovnih potreba, u cilju realizacije dogovorenih pravnih poslova i realizacije zaključenih ugovora, te da isti elektronski obrađuju i upotrebljavaju samo u okviru privrednog društva Viesmann DOO Beograd.
 • Ukoliko neka odredba ovih uslova ne važi u potpunosti ili delimično, to ne utiče na punovažnost ostalih uslova, a što korisnik robe i usluga privrednog društva Viessmann DOO prihvata danom stupanja na snagu ovih Opštih uslova. U slučaju da bilo koja od odredaba ovih opštih uslova u bilo kom trenutku bude nevažeća ili ništava ili ukoliko bude proglašena nevažećom ili ništavom od strane suda ili drugog organa, to nevaženje odnosno ništavost neće narušavati važenje drugih odredaba ovih opštih uslova poslovanja koji se imaju smatrati pojedinačno važećim. Ugovorne strane će, u slučaju takvog nevaženja ili ništavosti preduzeti sve radnje koje su razumno potrebne u cilju realizacije namene nevažeće odnosno ništave odredbe, uključujući izmene i dopune ovih opštih uslova, dokle god su iste u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima.

2. Informacije o pravnom licu Viessmann DOO

Viessmann d.o.o. Beograd
Tabanovačka 3
11010 Beograd
(PAK: 160111)
Srbija
Matični broj: 17562819
PIB:103408655
Šifra delatnosti: 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje i klimatizaciju
Brojevi računa u bankama:
285-0014073560001-48
285-0014073560002-45
265-1100310004374-22
265-1100310031930-95
265-1000000020629-50
160-0000000267413-27
160-0050100126459-58

Tel.: +381 11 3097887, +381 11 3097077
Fax: +381 11 3097886
Email za komunikaciju: viessmann.srb@sbb.rs

Viessmann centrala u Alendorfu
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

Telefon: 00 49 6452 70-0
Telefaks: 00 49 6452 70-2780

E-mail: info@viessmann.com

3. Definicija pojmova

Pojedini pojmovi, koji su upotrebljeni u Opštim uslovima poslovanja imaju sledeće značenje:

Ugovor  označava sporazum o prodaji između Viessmanna DOO Beograd i kupca/korisnika usluga, zajedno s Opštim uslovima poslovanja, dodacima i prilozima, koji, vremenom, mogu da se promene i dopunjuju.

Kupac  je pravno lice ili fizičko lice upisano u odgovarajući registar koje naručuje robu i usluge od privrednog društva Viessmann DOO Beograd.

Poslovni partner  označava preduzeće, društvo ili samostalnog preduzetnika koji potpisuje Ugovor.

Ugovorne strane/Strane  označavaju uvek privredno društvo Viessmannn DOO sa jedne strane i kupca/korisnika usluga sa druge strane.

Narudžbina  predstavlja narudzbinu u pisanom ili elektronskom obliku i prihvaćena od strane Viessmanna DOO Beograd.

Usluga  predstavlja uslugu koju privredno društvo Viessmann DOO Beograd pruža uz naknadu po naruzbini/ugovoru.

Usluge trećih lica  označavaju vršenje usluga od strane poslovnih partnera, koji nisu članovi privrednog društva Viessmann DOO i ne smatraju se licem povezanim licem sa privrednim društvo Viessmann DOO u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019), ali je vršenje usluga odobreno od strane privrednog društva Viessmann DOO.

Provizije  označavaju provizije i druge dažbine, određene Opštim uslovima poslovanja, dodacima ili obaveštenjima izdatih od strane Viessmann DOO Beograd.

Pravo  označava zakon, statut ili regulaciju, vodič ili Opšte uslove poslovanja, koji imaju vrednost Zakona bez obzira na sudsku nadležnost u kojoj se nađu Viessmann DOO i klijet/korisnik usluga.

Isporuka  je potvrda o isporuci proizvoda i usluga.

Viessmann/Viessmann DOO  označava TRGOVINSKO PREDUZEĆE VIESSMANN DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (VOŽDOVAC), Tabanovačka 3, MB: 17562819, PIB:103408655, koji je ugovorna strana ovih opštih uslova.

Roba  označava kupovinu robe i usluga koje je Viessmann DOO Beograd odobrio klijentu/korisniku usluga u skladu s Opštim uslovima poslovanja.

Dan  označava kalendarski dan, osim ako ugovor izričito ne navodi drugačije.

Račun  označava finansijski dokument, izdat na papiru ili u elektronskom obliku, koji sadrži podatke o transakcijama.

e-račun  je aplikacija koja sadrži račune u elektronskom obliku.

Trgovina na veliko  (veleprodaja, veletrgovina) je kupovina robe radi dalje prodaje i/ili pružanje usluga pravnim ili fizičkim licima upisanim u odgovarajući registar.

Trgovina na malo  (maloprodaja) je prodaja robe i/ili pružanje usluga potrošačima radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva.

4. Ponuda i zaključivanje ugovora

 • Ugovori, ponude, okvirni ugovori, ugovori o isporuci, nalozi i rasporedi isporuke, kao i njihove izmene i dopune punovažni su u pismenoj formi. Zaključivanje ugovora i dogovori postaju obavezujući tek pismenom potvrdom ili isporukom od strane privrednog društva Viessmann DOO Beograd, pri čemu u poslednjem slučaju račun zamenjuje potvrdu ugovora. Isto važi za dopune, promene ili dodatne dogovore.
 • Ponude Viessmann-a DOO su podložne promeni i ne smeju se predati trećoj strani.
 • Crteži, slike, dimenzije, težine ili drugi podaci o kapacitetu u prospektima, cirkularnim ponudama, cenovnicima, drugim objavama ili Viessmannovim ponudama i/ili dokumentima, koji su njihov deo, su samo približno merodavni. Napred navedeni dokumeti sadrže garancije samo kada smo ih je Viessmann DOO kao takve izričito pismeno označio.
 • Viessmann DOO Beograd zadržava pravo na izmene u proizvodnji. Privredno društvo Viessmann DOO ne obavezuje se da gore navedene promene izvrši na već isporučenim proizvodima.
 • Odstupanja od ponude i cenovnika ili drugi predlozi stupaju na snagu tek kada ih Viessmann pismeno potvrdi.
 • Viessmann DOO zadržava vlasništvo, autorska prava i druga prava nad softverskim programima i dokumentima koji spadaju u ponudu (npr. slike, crteži, opisi). Krajnji korisnik sme da ih koristi u skladu sa odredbama i da ih stavi na raspolaganje trećoj strani isključivo ako su određeni za prosleđivanje i ako je data pismena saglasnost od privrednog društva Viessmann DOO Beograd.

5. Cene

 • Cene robe i usluga određuje se Ugovorom, uz poštovanje svih pozitivnopravnih propisa koji se tiču platnog prometa i deviznog poslovanja.
 • Na prodajne cene Privrednog duštva Viessmann DOO Beograd, ukoliko nije drugačije dogovoreno, dodaju se troškovi pakovanja i prevoza, kao i porez na dodatu vrednost koji važi na dan isporuke.
 • Sva znatna povećanja troškova nastala najkasnije u roku od dva meseca posle zaključenja ugovora, mimo odredbe iz prethodne alineje, a u slučaju da Kupac ne preuzme robu shodno odredbama ugovora, što za posledicu može imati povećanje svih oblika troškova koje ima Prodavac (materijalni troškovi, troškovi zarada, energetski troškovi, zakonske odredbe i dr) predstavljaju osnov za dodatnu naplatu, shodno pozitivnopravnim propisima Republike Srbije.
 • Kod porudžbina za koje nije dogovorena cena, važe aktuelne cene Viessmanna DOO na dan isporuke.
 • Privredno društvo Viessmann Doo Beograd može sklapati posebne ugovore sa trećim licima kako bi proces isporuke učinio optimalnijim i fleksibilnijim.

6. Uslovi plaćanja, SEPA (Single Euro Payments Area) sistem plaćanja

 • Ukoliko Ugovorom nije postignut dogovor o načinu plaćanja, tada je Kupac dužan da se pridržava roka plaćanja koji je naveden na komercijalnim dokumentima Viessmanna DOO (ponuda, potvrda narudžbine, faktura), a koji glase na njegovo ime. Svi naknadno odobreni popusti kupcu, knjižna odobrenja i sl, moraju biti predmet ponovnog dogovora, i njihovo odobravanje je nezavisno od izvršenja plaćanja. Plaćanja se vrše nezavisno od prijema robe i od eventualnih prijava mana robe.
 • Ukoliko nije drugačije dogovoreno, računi izdati od strane privrednog društva Viessmann DOO se mogu platiti najkasnije 45 dana posle izdavanja računa. Smatra se da je plaćanje izvršeno tek od dana kada privredno društvo Viessmann DOO može da raspolaže iznosom.
 • Plaćanja se po pravilu vrše bankovnim transferom, ukoliko nije drugačije dogovoreno.
 • Mesto izvršenja plaćanja je Beograd.
 • Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka plaćanja kupac/korisnik usluga pada u docnju bez predhodne opomene. Kupac/korisnik usluga takođe pada u docnju kada ne izvrši plaćanje ni nakon prijema opomene, koja se daje nakon dospeća kupoprodajne cene.
 • Nije dozvoljeno zadržavanje plaćanja ili poravnanje zbog eventualnog spornog protivpotraživanja kupca/korisnika usluga koje Viessmann DOO osporava.
 • U slučaju ranjih isporuka robe i usluga od dogovrenih, rok dospeća zavisiće od dogovorenog datuma isporuke.
 • Menice i bankarske garancije se prihvataju isključivo po dogovoru i samo pod uslovom da je to moguće u pojedinačnim slučajevima. Kupac i/ili korisnik usluga snosi eskontne i ostale troškove.
 • Privredno društvo Viessmann DOO ima pravo, bez obzira na drugačije odredbe kupca, da uplate zaračunava prvo na ime starih potraživanja. Ukoliko su već nastali troškovi i kamate, ima pravo da uplatu otpiše prvo na ime troškova, potom na kamate i na kraju na ime glavnog dug.
 • Ukoliko je došlo do prekoračenja roka za plaćanje, Viessmann DOO ima pravo da računa kamatu na kašnjenje u visini zakonske zatezne kamate. U slučaju odlaganja Viessmann ima pravo da uračuna kamatu za odlaganje u visini bankarski uobičajenih kamata, zakonske zatezne kamate preko zakonske osnovne kamatne stope. Kupac i/ili korisnik usluga je u kašnjenju sa plaćanjem ako nije izvršio plaćanje u roku koji je određen opomenom ili do datuma koji je određen kao rok za plaćanje. Viessmann DOO Beograd zadržava pravo na dokazivanje dodatne štete u slučaju odlaganja.
 • Ukoliko kupac/korisnik usluga nije izmirio svoje obaveze plaćanja, nije dao menice Viesmann DOO - u shodno odredbama Ugovora I odredbama ovih opštih pravila, ne pridržava se uslova plaćanja, i/ili suprotno dobrim poslovnim običajima otežava po bilo kom pravnom, ugovoronom ili vanugovornom odnosu naplatu kao i kod uvođenja postupka koji za cilj ima regulisanje dugova, Viessmann DOO Beograd ima pravo da sva svoja potraživanja odmah realizuje, uključujući ali se ne ograničavajući i na naplatu svih oblika šteta shodno pozitivno pravnim odredbama Republike Srbije, i to sve bez obzira na termin uzetih i nerealizovanih menica a što je kupac/korisnik usluga dužan da trpi. Pored navedenog uključujući ali se ne ograničavajući na izneto, Viessmann DOO ima pravo da neisplaćene isporuke izvrši samo uz predujam ili garanciju. Ukoliko predujam ili garancija nisu uplaćeni ni posle isteka određenog roka, Viessmann ima pravo da odustane od ugovora i/ili ponude u pogledu neizvršenih usluga, sa posledicom da prestaju sva prava kupca i/ili korisnika usluga u vezi sa još neizvršenim isporukama. U svim prethodno navedenim slučajevima kao i u svakom drugom slučaju neispunjenja ugovornih obaveza od strane kupca i/ili korisnika usluga Viessmann DOO Beograd umesto povlačenja robe i/ili prestanka pružanja usluga može da aktivira svoje pravo na vlasništvo shodno odredbama navedenim ovim opštim uslovima poslovanja.
 • Viessmann DOO zadržava pravo da obračuna sva potraživanja prema kupcu/korisniku usluga, uključujući ali se ne ograničavajući na sva potraživanja koja kupac/korisnik usluga duguje privrednom društvu Viessmann DOO na ime isporuke robe ili drugih pravnih razloga.
 • Zadržavanje uplata i prebijanja potraživanja je moguće samo ako je protivzahtev kupca/korisnika usluga nesporan, ili je isti pravosnažno utvrđen.

7. Pravo vlasništva i dodatno obezbeđenje

 • Roba ostaje u isključivom vlasništvu privrednog društva Viessmann DOO do potpune isplate ukupnih obaveza nastalih u poslovnom odnosu sa kupcem (uključujući eventualna dodatna potraživanja i eventualna potraživanja nastala u interesu klijenta). Izdati i aktuelni račun predstavlja dokaz da je sve sto je u istom navedeno isključivo vlasnistvo Viessmanna, do konačne isplate ukupnog duga koji postoji na strani kupca i/ili primaoca usluga. Isključena je svaka proširena ili pojačana rezervacija vlasništva od strane kupca/korisnika usluga.
 • Obrada ili modifikacija robe koju je isporučena od strane Viessmanna doo i koja je još vlasništvu Viessmanna vrši se u ime Viessmanna, ali bez obaveza za Viessmanna. Ako vlasništvo Viessmanna DOO prestane zbog udruživanja, onda važi da suvlasništvo nad zajedničkom robom pređe na Viessmanna u određenoj vrednosti (u vrednosti računa). Kupac čuva suvlasništvo Viessmanna DOO bez nadoknade i profesionalno.
 • Kupac i/ili korisnik usluga ima pravo da robu sa ograničenjem raspolaganja obrađuje i prodaje u propisnim tekućim poslovima pri cemu ce u slučaju propasti stvari ili otuđenja pre isplate dugovanja u celosti biti dužan da naknadi štetu i to izgubljenu dobit i umanjenu vrednost, kao I druge oblike poznate u trgovinskom pravu, uz primenu ukoliko je isto ugovoreno I određenih uzansi I INCOTERMSA te ostlih relavatnih bilateralnih I multilateralnih konvecija ukoliko njihova primena nije isklučena shodno pozitvnopravnim odredbama Republike Srbije.
 • Radi sigurnosti kupac/korisnik usluga ovim već sada ustupa sva potraživanja koja mu pripadaju uključujući potraživanja sa tekućeg računa, od prodaje, obrade ili spajanja robe koju je isporučio Viessmann DOO; ovo jednako važi za zahteve kupca iz ostalih pravnih razloga (osiguranje, nedozvoljeno rukovanje itd) prema robi sa ograničenjem raspolaganja.
 • Bez potrebnog dodatnog objašnjenja, kupac ovim na Viessmanna DOO prenosi sva obezbeđujuća prava koja mu pripadaju prema njegovim klijentima srazmerno vrednosti nastalih potraživanja i prava prema Viessmannu u okviru produženog ograničenja prava raspolaganja; ukoliko to nije moguće, kupac uključuje Viessmanna u unutrašnji odnos. Kupac ovlašćuje Viessmanna da potraživanja u njegovo ime zahteva za Viessmannov račun, kada kupac na osnovu postojeće regulacije više nema ovlašćenja da u sopstveno ime zahteva potraživanja. Ako kupac nije ispunio obaveze prema Viessmannu ili nastanu okolnosti predviđene ovim opštim uslovima, kupac će na Viessmannov poziv obelodaniti ustupanje potraživanja i dati neophodna obaveštenja i dokumenta. Viessmann DOO takođe ima pravo da dužnicima kupca direktno pokaže ustupanje potraživanja i da zahteva naplatu.
 • Isporučena roba ne sme bez saglasnosti Viessmanna DOO da se stavi pod hipoteku, niti da se prenosi u vlasništvo. Ukoliko treća strana želi da ima pristup robi sa ograničenjem raspolaganja, kupac će je odmah informisati da je to vlasništvo Viessmanna DOO, a Viessmanna će odmah obavestiti i pružiti mu neophodnu pomoć za očuvanje Viessmanovih prava.
 • Kod ponašanja kupca koje je u suprotnosti sa ugovorom – naročito kod kašnjenja plaćanja – Viessmann ima pravo da učini važećim svoje zadržavanje prava nad vlasništvom i da odmah zahteva povraćaj robe sa ograničenjem raspolaganja i da sam, ili preko ovlašćene strane, ostvari neposredno posedovanje ili u datom slučaju da zahteva povlačenje zahteva kupca prema trećoj strani. Sprovođenje prava zadržavanja vlasništva ne znači odustajanje od ugovora.
 • Ukoliko ukupna vrednost obezbeđenja koje je na raspolaganju Viessmanna prevazilazi njegova potraživanja za više od 10 %, onda je Viessmann na zahtev kupca dužan za oslobađanje obezbeđenja po izboru isporučioca.

8. Rokovi isporuke i usluga

 • Termini i rokovi isporuke utvrđuju se Ugovorom.
 • Termini i rokovi za isporuke ili usluge Viessmanna DOO su samo približno merodavni, ukoliko ih nije potvrdio kalendarskim odredbama.
 • Rokovi isporuke ili rokovi za pružanje usluga su ispunjeni ukoliko je do njihovog isteka predmet isporuke isporučen shodno ugovornim odredbama, ili ako je dato obaveštenje o spremnosti robe za otpremu, odnosno ako je pružena usluga.
 • Rok za isporuku i izvršenje usluga se produžava primereno merama u okviru radnih sporova, naročito ako je u pitanju štrajk i obustava rada, kao i kada nastupe nepredviđene okolnosti koje su van naše sfere uticaja, ukoliko te okolnosti imaju veliki uticaj na proizvodnju ili isporuku predmeta ili na sprovođenje usluge. To važi i kada okolnosti nastupe kod Viessmanovih dobavljača, kao i kada nastanu za vreme Viessmanovog odgađanja. Početak i kraj takve vrste sprečenosti Viessmann će u važnim slučajevima što je pre moguće saopštiti kupcu.
 • Kod prekoračenja roka za isporuku i izvršenje usluga kupac ima pravo da Viessmann-u da novi primereni rok za isporuku, odnosno uslugu, i da posle neuspešnog isteka naknadnog roka odustane od ugovora. Kupac i/ili korisnik usluga nema pravo na zahtev za nadoknadu štete zbog prekoračenja roka po bilo kom pravnom osnovu.
 • Ukoliko isporuka kasni zbog razloga koji dolaze od strane kupca, njemu će se mesec dana posle objavljivanja/obaveštenja od strane Viessmanna DOO da je spreman za isporuku obračunati troškovi koji su nastali zbog skladištenja, pri čemu Viessmann DOO ima pravo da potražuje ½ vrednosti robe za svaki započeti mesec.
 • Preduslov za pridržavanje roka isporuke i usluga je ispunjavanje ugovornih obaveza kupca.
 • Izbor vrste prevoza, sredstva slanja, rute transporta i obima potrebnih zaštitnih sredstava, izbor špeditera ili prevoznika, kao i pakovanja su prepušteni Viessmannu DOO. To se vrši prema Viessmanovim merenjima i uobičajenim propisima da bi se izbegla bilo kakva oštećenja. Na želju kupca se na njegov trošak slanje robe može osigurati u slučaju krađe, loma ili štete nastalih prilikom transporta, od požara i poplava, kao i drugih rizika koji podležu osiguranju.
 • Dozvoljene su delimične isporuke.
 • O svim predvidljivim kašnjenjima Viessmann DOO obavestiće kupca i/ili korisnika usluga odmah i pismeno. Kupac i/ili korisnik usluga nema pravo na zahtev za nadoknadu štete zbog kašnjenja po bilo kom pravnom osnovu.

9. Mesto isporuke

Mesto isporuke se po pravili uređuje u Ugovoru.

Ukoliko mesto isporuke nije navedeno u Ugovoru ili nalogu, i ne postoji način se iz Ugovora nedvosimisleno utvrdi mesto isporuke, onda će se smatrati da je mesto isporuke magacin Viessmanna DOO, a roba će se smatrati isporučenom kada se stavi na raspolaganje kupcu.

10. Troškovi transporta

Troškovi prevoza-transporta robe do kupca uvek padaju na teret samog Kupca, ukoliko drugačije nije dogovoreno pismenim putem.

11. Prelazak rizika

 • Rizik prelazi sa prodavca na kupca u trenutku kada se roba preda špediteru, prevozniku, dostavljaču. U slučaju kada Viessmann DOO isporučuje robu, Viessmann snosi rizik do isporuke na mesto prijema.
 • Vreme prelaska rizika sa prodavca na kupca navedeno u prethodnoj tački važi i za isporuke bez troškova ili za isporuke na teret prodavca.
 • Navodi iz prethodne dve tačke važe i za delimične isporuke.
 • Isporučenu neoštećenu robu će, čak i ako pokazuje neznatne nedostatke, preuzeti kupac.
 • Reklamaciju zbog nepotpune ili pogrešne isporuke kupac treba odmah po prijemu robe da naznači na dostavnici, odnosno na tovarnom listu, ili da najkasnije 8 dana po prijemu pošiljke obavesti Viessmanna DOO pismeni putem, ukoliko je nepotpuna ili pogrešna isporuka primetna za kupca, njegove pomoćnike izvršenja ili njegovog klijenta uz uobičajenu brižljivost. U suprotnom, smatra se da je isporuka odobrena i da u svemu odgovara naručenoj robi iz Ugovora.

12. Viša sila

Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila, u skladu s ovim opštim uslovima i ugovorom, predstavlja nepredviđen ili neminovan događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja Ugovora (zemljotresi, rat, norme neposredne primene, štrajkovi, pandemije epidemije itd...).

Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, drugu ugovornu stranu obaveštava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obaveštenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizlazi iz toga.

Sve buduće okolnosti koje mogu nastati, a na koje Viessmann DOO ne može uticati, a koje čine ispunjenje ugovora trajno ili privremeno nemogućim oslobađaju privredno društvo Viessmann DOO od odgovornosti a samim tim i obaveze naknade štete.

Ako bilo koja od ugovornih strana, iz razloga događaja koji su izvan njihove kontrole ili rizika koji je može pretpostaviti, ne ispuni obavezu iz Ugovora,u tom slučaju ugovorna strana koja trpi takvu okolnost će biti izuzeta od odgovornosti dokle god traju takve okolnosti. Ugovorna strana koja trpi usled Razloga više sile obavezna je da preduzme sve potrebne napore odnosno mere kako bi se ublažili efekti Razloga više sile u što većem obliku. U slučaju nastupanja Razloga više sile, ugovorna strana pogođena višom silom će bez odlaganja da obavesti drugu ugovornu stranu sa ciljem da joj ukaže na planirano trajanje Razloga više sile.

Ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje više od 90 dana.

Viessmann DOO preduzeće sve razumne mere predostrožnosti i u svakom trenutku obezbediti da postoji alternativni plan koji se tiče Razloga više sile, kako bi se osiguralo da se, koliko je to moguće, bez obzira na Razlog više sile, ispune obaveze Viesmanna DOO na osnovu Ugovora, bez prekida ili izmena kao i u skladu sa svim drugim odredbama ovog Ugovora.

 
U slučaju da kupac/korisnik usluga dobije obaveštenje, ili na osnovu opravdanog mišljenja Viessmanna postoji mogućnost za tim, ili se pokaže iz okolnosti takva potreba, Viessmann može da privremeno postavi treće lice za saradnju, kome će pružiti sve potrebne informacije i pomoć u cilju vršenja Ugovora. Dodatne troškove povezane sa takvim privremenim angažovanjem snosi kupac i ili/korisnik usluga, uključujući i razliku do višeg iznosa za usluge predviđene Ugovorom.

13. Transport i montaža

 • Ukoliko Viessmann DOO vrši transport i montažu shodno postiguntom i zaključenom Ugovoru, odnosno shodno odredbama i podacima iz izdate fakture i/ili po dogovoru, kupac i/ili korisnik usluga je u obavezi da pravovremeno obezbedi neophodne pripreme. Kod većih proizvoda je to, na primer, dobar i obezbeđen prilaz za kamion do ulaza za unos u zgradu.
 • Pre početka montaže moraju svi zidarski i drugi radovi da budu skoro gotovi, tako da montaža može odmah da počne po dolasku montera i da može da se izvrši bez prekida.
 • Ukoliko montaža mora da se prekine zbog, na primer, nezavršenih zidarskih i ostalih priprema, kupac i/ili korisnik mora da obezbedi adekvatno skladištenje nemontiranih komponenti i da preduzme sve mere za zaštitu vlastite svojine. Kupac i ili/korisnik usluga snosi dodatne troškove, na primer za čekanje montera i njihove dodatne putne troškove.

14. Povraćaj robe, storniranje

 • U slučaju poručivanja viška robe, ona se može vratiti samo uz prethodni dogovor i samo ako je roba neoštećena i u originalnom pakovanju. U slučaju povrata / dogovorenog storniranja, nastali troškovi se stavljaju kupcu i/ili korisniku usluga na račun.
 • Povrat robe u određenim slučajevima isključen je za specijalne proizvode koje se ne nalaze cenovniku privrednog društva Viessmann DOO Beograd.

15. Nesaobraznost

Prilikom poslovanja sa fizičkim licima upisanim u odgovarajući registar u odnosu na saobraznost primenjuju se pozitivno pravne odredbe Republike Srbije pa se shodno tome pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu i ako ima svojstva robe koju je koji je dao Viessmann DOO pokazao kupcu kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata Viessmannu DOO ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Viessmanna , proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Viessmann DOO prihvata odgovornost za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na kupca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost znao;
2) se pojavila posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
3) je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je Viesmann DOO izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

 
Viessmann DOO ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao kupac.

 
Viessmann nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

 1. nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
 2. je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
 3. obećanje nije moglo uticati na odluku kupca da zaključi ugovor.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

*napomena: odeljak pod rednim brojem XV ovih opštih pravila odnosi se samo na fizička lica

16. Obaveštenje o nedostacima

Nakon prijema isporuke, kupac i/ili korisnik usluga će odmah izvršiti indentifikacionu proveru i prveru količine u skladu sa dokumentima o isporuci i proveriti da li postoje očigledne štete u transportu ili druga prepoznatljva spoljašnja oštećenja. Ako tokom ovakve provere kupac i/ili korisnik usluga otkrije nedostate o tome će odmah bez odlaganja obavestiti Viessmanna DOO Beograd. O svim drugim nedostatcima koji nisu otkriveni nakon ovakog pregleda kupac i/ili korisnik usluga obavestiće privredno društvo Viessmann DOO u razumnom roku, a u skladu sa garantnim rokovima navedenim u ovim opštim uslovima.

17. Odgovornost u slučaju greške i ostale odgovornosti

Kod greške u isporuci, isključujući dalje polaganje prava, Viessmann odgovara kako sledi:

 • Ukoliko proizvodi Viessmanna DOO (i/ili pruzene usluge) još nisu isporučeni klijentima kupca ili ih kupac koristi za sopstvene potrebe, od trenutka isporuke proizvoda Viessmann DOO odgovara kupcu i/ili korisniku u okviru sledećih rokova da Viessmannovi proizvodi u vreme kada rizik prelazi na kupca nemaju nedostatke.
 • ___ godina za proizvođače toplote, bojlere za zagrevanje vode, solarne kolektore, izmenjivače toplote izuzev električnih i mašinskih komponenti (armature, gorionici, regulacije, itd)
 • ___ godina za sve ostale proizvode, usluge, električne i mašinske komponente (zamena, popravka i održavanje). Kako stoji u ponudi ili ugovoru Viessmanna DOO, zastarevaju polaganje prava na odgovornost za tehniku instalacija, kao i Viessmanovi posebni uslovi prodaje za instalacionu tehniku. Tu spadaju svi proizvodi ili usluge koji su u ponudi isključivo po projektu. Preduslovi za odgovornost su zaključivanje ugovora o održavanju i dokaz o održavanju, kao i pridržavanje snabdevanja gasom, tečnim gorivom, vodom i vazduhom za sagorevanje u skladu sa dokumentacijom proizvoda i dokumentacijom prodaje. Kupac odmah pri preuzimanju treba da proveri robu prema pozitnopravnim propisima Republike Srbije Utvrđene nedostatke treba naznačiti na dostavnici, priznanici ili tovarnom listu ili – ukoliko nije odmah moguća provera – pismenim putem ih prijaviti u roku od 8 dana. Treba zabeležiti na dostavnici, priznanici ili tovarnom listu da ne postoji mogućnost da se odmah prekontroliše roba kod isključenja polaganja prava na garancije.
 • Garancija se ne odnosi na štetu nastalu na opremi i/ili drugim stvarima usled nestručnog rukovanja osoblja kupca/iili korisnika usluga ili trećih lica kao i u slučaju nepostojanja uslova za njeno normalno funkcionisanje definisanih deklaracijom proizvođača opreme.
 • Ukoliko kupac propusti proveru, odnosno opomenu prema prethodno navedenom, on ne može da polaže pravo na zahtev za odštetu, pravo na nadoknadu štete zbog nedostataka.
 • Zahtevi za garanciju u svakom slučaju imaju pravnu važnost u roku od 24 meseca od predaje robe na korišćenje ukoliko u garantnom listu nije naveden drugi rok.
 • Predaja robe na korišćenje podrazumeva je uređaj pušten u rad od strane ovlašćenog lica, da je korisnik obučen za korišćenje i da su uputstva za korinsnika isporučena.
 • Preduslov za uvažavanje garancije je popunjen garntni list i nepostojanje neizmirenih potraživanja vezanih za predmet isporuke.
 • Teret dokazivanja da postoje nedostaci u vreme isporuke snosi kupac i/ili primalac usluge.
 • Ukoliko isporučena roba ima nedostatke, kupac i/ili korisnik usluga ima pravo samo na popravku odnosno zamenu po izboru Viessmanna i to u primerenom roku.
 • Samo ukoliko popravka, odnosno zamena nije uspela, postoji pravo na smanjenje cene. Kupac i/ili primalac usluge nema pravo na neki drugi zahtev, naročito na poništenje ugovora iz nekog pravnog razloga. Kupac je u obavezi da dopusti Viessmannu DOO da kod krajnjeg koisnika izvedemo popravke koje Viessmann smatramo neophodnim. Kupac i/ili korisnik usluga pogotovo treba da Viessmannu osigura da za preduzimanje neophodnih provera, popravke i dodatne isporuke ima potrebno vreme i da ima dobar pristup instalaciji, čak i ako je instalacija već fiksirana i ugrađena kod krajnjeg korisnika. Dodatni troškovi koji nastaju zbog otežanog pristupa instalaciji ili zato što nema dovoljno radnog prostora, u svakom slučaju idu na teret kupca i/ili korisnika usluga.
 • Za polovnu robu, potrošne delove i dodatni pribor nema garancije.
 • Garancija se ne odnosi na štetu nastalu na opremi i/ili drugim stvarima usled nestručnog rukovanja osoblja kupca/iili korisnika usluga ili trećih lica kao i u slučaju nepostojanja uslova za njeno normalno funkcionisanje definisanih deklaracijom proizvođača opreme.
 • Rezervni delovi koje je proizveo Viessmann prelaze u vlasništvo Viessmanna DOO. Troškove ugradnje i zamene snosi Viessmannov partner po ugovoru.
 • Pravo na nadoknadu štete je isključeno ukoliko partner privrednog društva Viesmann DOO Beograd po ugovoru nije koristio Viessmanove rezervne delove.
 • Putne troškove i troškove poštarine koji nastanu zbog obaveze na nadoknadu štete snosi kupac i/ili korisnik usluga.
 • Zahtevi za nadoknadu štete odnose se na Viessmanovu ugovornu stranu samo ako su nastali zbog nemara ili sa namerom. Ovo ne važi za lične štete.
 • Naknada zbog posredne štete, umanjene vrednosti i/ili izgubljene dobiti je isključena.
 • Dužnost Viessmanovg partnera po ugovoru je da dokaže krivicu privrednog društva Viessmann DOO.
 • Viessmann DOO oslobođeni svake obaveze ako je roba isporučena bez zaštitnih mera na izričitu želju Viessmanovog partnera po ugovoru.
 • Viessmanov partner po ugovoru je u obavezi da se pridržava svih uputstava proizvođača za upotrebu koje je dobio, pogotovo propisa o održavanju i uputstava za rukovanje. Ukoliko ima nejasnoća potrebno je da nam se obrati za pojašnjenje.Viessmann DOO ne nadoknađuje nedostatke ili štete nastale zbog nepridržavanja uputstava, samoinicijativnih prepravki robe ili ako od nas nije traženo pojašnjenje nejasnoća.
 • Ukoliko je roba izrađena prema planovima, nacrtima ili modelima Viessmanovog ugovornog partnera, onda Viessmann DOO odgovara samo za izradu sa dovoljno podataka i isporuku koja odgovara porudžbini. Odšteta se pogotovo ne odnosi na štete nastalih zbog lošeg plana i/ili konstrukcije. Viessmann nije u obavezi da uputi na nedostatke u planovima i/ili konstrukciji.
 • Za proizvode treće strane koji su važan deo robe koja se isporučuje, Viessmanova obaveza naknade se ograničava – ukoliko je dozvoljeno – na ustupanje zahteva koje Viessmann DOO ima prema isporučiocu proizvoda treće strane.
 • Za besplatno isporučene rezervne delove i prepravke daje se garancija u istom obimu kao i za izvorno isporučeni predmet, ali vremenski ograničeno do kraja garantnog roka izvorno isporučenog predmeta. Tokom pregovora o reklamacijama Viesmann DOO ne odriče se prigovora da prijava kupca o manjkavosti robe nije pravovremena ili potpuna, i pregovori o reklamacijama ne produžavaju rok o zastarelosti. Osobe koje imaju punomoć za proveru nedostataka nisu ovlašćene za priznavanje nedostataka sa dejstvom protiv Viesmanna DOO. Viessmann DOO kod krajnjeg korisnika ne preuzima garanciju za uveravanja koja je dao kupaci/ili korisnik usluga ili za štete koje je on posredno ili neposredno uzrokovao. Isključena je obaveza naknade za štetu ili nedostatke nastalih zbog neprimerene ili neodgovarajuće primene, loše montaže ili puštanja u rad od strane kupca ili treće strane, uobičajene upotrebe, pogrešnog ili nebrižljivog rukovanja, primene neodgovarajućeg sredstva za rad, pogotovo zbog pogrešnog izbora gorionika ili podešavanja gorionika, primene neodgovarajućih energenata, hemijskih ili elektrohemijskih ili električnih uticaja, nepridržavanja uputstva za montažu, rad i servis, kao i neadekvatne promene ili popravki od strane kupca ili trećeg, kao i zbog dejstva delova stranog porekla (npr. regulacije kotlovskog kruga).
 • Preduslov za priznanje garancije za sve Viessmanove proizvode je obavezna ispunjenost svih priloga iz zaključenog ugovora, uključujući ali se ne ograničavajući posebno na Viessmann-ove smernice za kvalitet vode, da je oprema puštena u rad od strane ovlašćene Viessmann servisne službe, uz overen garntni list.
 • Izričito upućujemo na to da obaveza garancije ne važi kada se prirodnom upotrebom pohabaju potrošni delovi kao što su, na primer, mlaznice gorionika, umeci gorionika za niske emisije, osigurači, zaptivci, obloga ložišta ili delovi uređaja za paljenje i nadzor koji su izloženi plamenu. Isključena je obaveza naknade za štete nastalih zbog nečistoća u vazduhu, velike prašine, agresivne pare, korozije zbog kiseonika – naročito kod primene plastičnih cevi u podnom grejanju koje nisu difuzivno zaptivene – zbog postavljanja u neadekvatne prostorije ili zbog dalje primene uprkos nastalog nedostatka.
 • Viessmann DOO je pogotovo oslobođen garancije ako mu po obaveštenju o nedostatku nije dato neophodno vreme ili prilika koji su mu je, prema Viessmanovoj proceni, neophodni da bi preduzeli neophodne prepravke ili za isporuku rezervnih delova.
 • Ukoliko je treća strana pozvala Viessmanovog ugovornog partnera na odgovornost za štetu, isključeno je regresivno polaganje prava prema Viesmannu DOO Beograd.
 • Viessmanov ugovorni partner preuzima obavezu da sve osobe kojima omogućava upotrebu robe ili kojima dalje prodaje robu, u potpunosti informiše o svim raspoloživim uputstvima za upotrebu, sigurnosnim propisima i upozorenjima na opasnosti prilikom rada i da tu obavezu prenese na kupca i/ili korisnika usluga.
 • Odredbe u ugovoru u korist trećeg su isključene. Ukoliko je strani kupac i/ili korisnik usled nedostataka proizvoda koju je Viessmann isporučio pozvao na odgovornost kao uvoznik, onda se na eventualni regresivni zahtev primenjuje austrijsko pravo. Ukoliko u takvom slučaju Viessmanova odgovornost treba da bude manja prema stranom pravnom poretku nego prema odredbama austrijskog prava, onda se visina regresivnog zahteva procenjuje prema za Viessmanna povoljnijem pravnom sistemu.

18. Intelektualno vlasništvo

Zaključivanje Ugovora sa kupcem i/ili korisnikom usluga ne predstavlja ustupanje intelektualne svojine tj. predmetni ugovor o prenošenju prava na prava autorskog vlasništva. Strane su saglasne da Viessmann DOO (ili povezana lica) ostaje vlasnik patenata, žigova kao i svake druge intelektualne svojine koja je u vlasništvu pre ili na dan zaključenja Ugovora sa kupcem i/ili korisnikom usluga i da je nastala van i nezavisno pravnih poslova sa kupcem i ili korisnikom usluga. Kuoac i /ili korisnik usluga se obavezuje da uradi ili propusti da učini bilo koju radnju (ili ako mora da spreči, upravo dozvoli neku radnju na koju je inače obavezan) a koja može da dovede u opasnost ili ugrozi bilo koje pravo intelektualne svojine Viessmanna DOO.

19. Poverljivost i zaštita podataka

Potpisivanjem Ugovora kupac i/ili korisnik usluga ovlašćuje Viessmanna da može da obrađuje podatke o ličnosti, uključujući osetljive podatke („Podaci o ličnosti“) kojima Viessmann može da ima pristup u vezi sa ili kao rezultat realizacije Ugovora. Viessmann DOO Beograd je ovlašćen da obrađuje Podatke o ličnosti na bilo koji način koji može biti potreban za ispunjenje ciljeva ovog Ugovora, uključujući izvršenje obaveza Strana, komunikaciju sa kupcem i/ili korisnikom usluga i izvršenje obaveza iz Ugovora. Dobavljač ima ovlašćenje za međunarodni prenos Podataka o ličnosti, uključujući (bez ograničenja) u Saveznu Republiku Nemačku; i za zaključenje ugovora o obradi sa trećim licima za obradu Podataka o ličnosti u ime kupca i/ili korisnika usluga.

Kupac i/ili korisnik usluga i Viessmann DOO saglasni su da sve informacije koje saznaju prilikom izvršavanja Ugovora smatraju poverljivim i da imaju karakter poslovne tajne. Strane se obavezuju da nijedna od Strana neće iskoristiti, obelodaniti niti zloupotrebiti bilo koju od poverljivih informacija u odnosu na svaku od Strana.

Ovim kupac i/ili korisnik usluga preuzima sledeće: (a) da čuva kao strogo poverljive sve Poverljive informacije, (b) da neće koristiti nijednu Poverljivu informaciju za svrhu koja se razlikuje od svrhe ispunjenja Ugovora, i (c) da neće učiniti dostupnim nijednu Poverljivu informaciju bilo kojem licu osim zastupniku, zaposlenom ili angažovanom licu u meri potrebnoj za ispunjenje ovog Ugovora. Kupac i/ili korisnik usluga se smatra odgovornim za sva kršenja ovih odredbi i primenljive su na zastupnike, zaposlene ili angažovana lica kupca i/ili korisnika usluga. Svaka i sve Poverljive informacije će kasnije biti vraćene Strani koja ih je učinila dostupnim, ili će po zahtevu takve strane biti uništene.

Obaveze Poverljivosti koje predviđaju ovi opšti uslovi nastavljaju da proizvode pravnu snagu i po prestanku trajanja Ugovora, u potpunosti ili delimično, u periodu od najmanje narednih 5 kalendarskih godina.

Nijedna izjava data medijima, javno saopštavanje, navođenje u ili komunikacija u vezi sa Ugovorom neće biti dozvoljena bez prethodnog pisanog odobrenja koje daje Viessmannn DOO Beograd.

20. Prava intelektualne svojine

Kupac i/ili korisnik usluga prihvata da zakljućivanjem Ugovora sa Viessmann-om ne stiče pravo svojine niti pravo upotrebe/eksploatacije nekog od prava intelektualne svojine Viessmanna. Kupac i/ili korisnik usluga nema pravo da koristi ili da raspolaže nekim od prava intelektualne svojine koje Viessmann DOO preda kupcu i/ili korisniku usluga ili koje kupac i/ili korisnik usluga razvije u korist Viessmanna DOOu svrhu realizacije Ugovora. Upotreba imena i/ili žiga/žigova Viessmanna i/ili njegovih Povezanih lica od strane kupca i/ili korisnika usluga nije dozvoljena bez prethodne pisane saglasnosti Viessmanna DOO.

21. Nezavisni izvođač

Odnos između Strana je odnos nezavisnih izvođača. Ništa sadržano u ovim opštim uslovim i Ugovoru ne predstavlja partnerstvo ili zajedničko ulaganje između Viessmanna i kupaca i/ili korisnika usluga ni u koju svrhu nijedna od Strana nema ovlašćenje ili odobrenje da obaveže drugu Stranu ili da stvori neku obavezu drugoj strani na bilo koji način ili u bilo koju svrhu osim na način kako to druga strana odobri u pisanoj formi s vremena na vreme.

22. Zabrana primanja i davanja mita

Kupac i/ili korisnik usluga je dužan da u svakom trenutku poštuje sve zakone o zabrani primanja i davanja mita prema pozitivnopravnim odredbama Republike Srbije. Kupac i/ili korisnik usluga ne sme, direktno ili indirektno, preko nekog trećeg lica, ponuditi, platiti, obećati ili odobriti nuđenje ili plaćanje neke finansijske ili druge koristi ili pogodnosti ili bilo čega od vrednosti bilo kom licu: (i) radi nepropisnog pribavljanja poslovne prednosti ili radi pribavljanja ili zadržavanja poslovanja; (ii) radi podsticanja nekog lica da nepropisno obavlja neku funkciju ili aktivnost, ili radi davanja nagrade za takvo postupanje; ili (iii) da nezakonito utiče, direktno ili indirektno, na neki postupak ili odluku nekog državnog službenika, zaposlenog, kandidata za javnu funkciju, subjekta pod kontrolom države ili neke političke partije.

Kupac i/ili korisnik usluga je dužan da odmah prijavi Viessmannu svaku stvarnu povredu ili sumnju na kršenje odredaba. Korisnik ili njegovi revizori ili zastupnici mogu s vremena na vreme izvršiti proveru usklađenosti Ugovora sa ovom klauzulom, a kupac i/ili korisnik usluga je dužan da u potpunosti sarađuje sa nekom takvom revizijom ili istragom sumnje kršenje odredaba.

Niti potpisivanje Ugovora niti njegovo sprovođenje neće između Strana konstituisati zajedničko ulaganje (join venture), povezanost niti radni odnos između Strana. Obe Strane nastupaju kao nezavisna društva i snose punu odgovornost za svoja postupanja.

Kupac i/ili korisnik usluga ima obavezu da se pridržava pravila i instrukcija koje dobije Viessmanna i mora da posluje u skladu sa poslovnim principima i standardima poslovanja jednog preduzetnika odn. pravnog lica.

23. Oslobođenje od odgovornosti

Viessmann DOO Beograd uložiće maksimalne napore da postavi ispravne i ažurne podatke na svoje internet strane. Međutim, karakteristike proizvoda, zalihe i cene mogu brzo da se promene, tako da Viessmann DOO ne uspe pravovremeno da ispravi podatke na internet stranicama. U tom sllučaju Viesmann će obavestiti kupca i/ili korisnika usluga o izmenama. Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne predstavljaju svojstva proizvoda.

24. Žalbe

Privredno društvo Viessmann DOO poštuje važeći Zakon o zaštiti potrošača. Žalbe i reklamacije se mogu podnositi na elektronsku adresu: viessmann.srb@sbb.rs ili redovnom poštom na adresu:

Tabanovačka 3
11010 Beograd
(PAK: 160111)
Srbija

Viessmann DOO učiniće sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešavanja svih sporova.

25. Nadležnost suda i ostalo

 • Ukoliko sporove nije moguće rešiti mirnim putem za sve sporove iz ovog Ugovora, pogotovo za sudske postupke, nadležni su merodavni sudovi Republike Srbije, pri čemu, kupac i/ili korisnik usluga daje svoju saglasnost u smisli ugovornog određivanja mesne nadležnosti i merodavnog prava da Viessmann po svom izboru pokrene sudski postupak bilo po pozitivnopravnom sistemu Republike Srbije, bilo po pozitivnopravnom sistemu Republike Nemačke te ima pravo da tuži kupca i/ili korisnika usluga i tamo, gde je prema opštim propisima utemeljena sudska nadležnost za ovo. Kod pojedinačnih preduzeća, odnosno preduzeća koja su privatnom vlasništvu kao I kod svih oblika pravnih lica koja postoje u pravnom sistemu svih priznatih država od strane UN, osobnih preduzeća ili komanditnih društava na upit važi ovaj sporazum o sudskoj nadležnosti i za vlasnike, odnosno za lično odgovorna društva.
 • Za kupce koji nisu trgovci, odnosno pravna lica, važe postojeće odredbe o jednostavnom polaganju prava na vlasništvo, i shodno tome važi obaveza naknade u slučaju greške, uključujući ostale obaveze naknade.
 • Mesto izvršenja će biti određeno shodno pravu koje se ima primenjivati za sprovođenje sudskog postupka.
 • Za isporuke u inostranstvo važe naši opšti uslovi VIESSMANN -a za isporuku u inostranstvo. Ne mogu se primeniti zakoni o međunarodnoj kupovini pokretnih stvari i pravo Ujedinjenih nacija o kupovini.
 • Svi raniji opšti uslovi o kupovini donošenjem ovih opštih uslova postaju nevažeći.
 • Potrošački poslovi podležu prinudnim odredbama shodno pozitivno pravnim odredbama zakona o zaštiti potrošača u sučaju da se ne primenjuje Nemačko pravo shodno odredbama ovih opštih pravila.