Uslovi korišćenja za ViCare i Vitotrol Plus

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), kao proizvođač i davalac licence (u daljem tekstu "Davalac licence"), Vama, klijentu i korisniku licence (u daljem tekstu "Korisnik licence") odobrava pravo korišćenja aplikacija ViCare ili Vitotrol Plus (u daljem tesktu "Aplikacije") u skladu sa ovim Uslovima korišćenja za krajnje korisnike (u daljem tekstu "Uslovi korišćenja").

§ 1 Predmet i oblast važenja Uslova korišćenja

 1. Predmet ovih Uslova korišćenja jeste davanje odobrenja Korisniku licence da koristi aplikacije Davaoca licence za sistem grejanja Korisnika licence i regulisanje korišćenja funkcija, ponuđenih u okviru aplikacije. Aplikacija se može koristiti za upravljanje Viessmann sistemom grejanja Korisnika licence. U tu svrhu za sistem grejanja mora da bude dostupan priključak za internet. Ostali tehnički uslovi, odgovarajući sistemi grejanja i uputstva za instalaciju mogu se pronaći u štampanom materijalu o proizvodu na ovom linku. Instalacija aplikacije je besplatna. Za korišćenje je potrebno izvršiti registraciju u skladu sa članom 5 i dati saglasnost za Izjavu o zaštiti podataka za ViCare i Vitotrol Plus. Izjavu o zaštiti podataka pronaći ćete na ovom linku.
 2. Aplikacija se sastoji od objektnog koda aplikacije, koji je Davalac licence obezbedio za određeni uređaj koji se koristi (ukoliko je potrebno, preko platforme kao što su iTunes ili Google Play) za preuzimanje i instalaciju.
 3. Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju – ukoliko eksplicitno nije drugačije regulisano – kako na potrošače, tako i na preduzetnike. Potrošač je svako fizičko lice, koje zaključuje pravnu transakciju u svrhe koje se ne odnose niti na njegove poslovne niti preduzetničke profesionalne delatnosti (član 13 Civilnog zakonika). Preduzetnik je fizičko ili pravno lice ili registrovano ortačko društvo koje prilikom zaključenja nekog pravnog posla deluje u smislu obavljanja svoje poslovne ili preduzetničke profesionalne delatnosti (član 14 stav 1 Civilnog zakonika).

§ 2 Ispravke / Apdejti

 1. Kako bi se obezbedila sigurnost aplikacije ili kako bi se pratila promena funkcija aplikacije i kako bi se aplikacija prilagodila razvoju tehnološkog napretka, Davalac licence stavlja na raspolaganje apdejte za aplikaciju i preko sistema grejanja za Firmware komponente komunikacije odnosno interfejs za sistem grejanja Korisnika licence (u daljem tekstu "Apdejti"). Pri tome, Davalac licence po sopstvenom nahođenju može da promeni funkcije aplikacije bez najave, ukoliko pri tome bitno ne ograniči njenu funkcionalnost. Davalac licence će prethodno obavestiti Korisnika licence o takvim promenama. Davalac licence preporučuje da se ažuriranje uvek vrši na vreme. Ukoliko Korisnik licence ne instalira Apdejt nakon podsećanja u aplikaciji ili putem imejla, Davalac licence može da raskine ovaj Sporazum i da obriše korisnički nalog.
 2. Korisnik licence nema prava da zahteva da mu se na raspolaganje stave apdejti za proširenje funkcija.
 3. Korisnik licence prihvata da Davalac licence održava samo aktuelni status aplikacije. Nakon isteka garancije iz Ugovora o kupovini sistema grejanja odnosno dodatne opreme sa internet interfejsom Davalac licence zadržava pravo da obustavi korišćenje aplikacije i da raskine ovaj Sporazum.

§ 3 Odobrenje prava na korišćenje, raspoloživost

 1. Putem registracije Davalac licence odobrava Korisniku licence neekskluzivna prava korišćenja konkretne licence (Pogledajte član 5 Obaveze registracije). Prava korišćenja se odobravaju za primenu aplikacije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja za odgovarajuće svrhe u vezi sa proizvodima Viessmann.
 2. Pravo korišćenja odobrava se pod narednim rezolutivnim uslovima:
  - Korisnik licence priznaje autorska prava Davaoca licence i ne menja odnosno ne uklanja obaveštenja o autorskim pravima;
  - Korisnik licence ne menja i/ili ne dekompilira aplikaciju (Ovlašćenja Korisnika licence utvrđena članovima 69d i 69e Zakona o autorskim pravima ostaju nepromenjena).
 3. Ukoliko Korisnik licence odobri prenošenje prava korišćenja na neko treće lice, on mora da obezbedi da to treće lice prihvati ove Uslove korišćenja i preuzme sva prava i obaveze koje iz njih proizilaze.
 4. Neke od funkcija aplikacije iziskuju povezivanje sa sistemom („Backend“) Davaoca licence preko interneta. Viessmann garantuje prosečnu godišnju dostupnost od 95%. U ovo nisu uračunati radovi na održavanju koji se najavljuju najmanje 7 dana unapred (maksimalno 5 sati nedeljno u godišnjem proseku). Viessmann će nastojati da radove na održavanju obavi u terminima kada se aplikacija retko koristi.

§ 4 Podržani uređaji i podržani hardver i softver

 1. Davalac licence stavlja na raspolaganje Korisniku licence aplikaciju za korišćenje na uređaju koji je podržan u ovu svrhu. Podržani uređaji odnosno minimalni standardi za uređaje navedeni su u aktuelnom štampanom materijalu o proizvodu koji se može pronaći na ovom linku.
 2. Za korišćenje aplikacije moraju se poštovati zahtevi u pogledu operativnog sistema i softvera u aktuelnom statusu, navedeni u štampanom materijalu o proizvodu, koje ćete pronaći na ovom linku. Softverski programi kao i usluge trećih proizvođača sa kojima bi aplikacija trebalo da bude povezana, smeju se koristiti tek nakon odobrenja Davaoca licence. Za poštovanje zahteva u pogledu operativnog sistema isključivo je odgovoran Korisnik licence. Pitanja o interoperabilnosti treba uputiti Davaocu licence.

§ 5 Registracija

 1. Za pravilnu upotrebu aplikacije, Korisnik licence je u obavezi da se registruje i napravi korisnički nalog. Pri tome se unose tačne i potpune informacije vezane za identitet, imejl adresu, po potrebi korisnički broj i drugi korisnički podaci, kao što je mesto instaliranja, a u slučaju promena informacije se ažuriraju. Pored toga, on treba da obavesti Davaoca licence kada više nije u mogućnosti da koristi aplikaciju (na primer prilikom prodaje kuće, u kojoj se aplikacija koristi, novom vlasniku). Kršenje ove obaveze daje pravo Davaocu licence da Korisniku licence obustavi korišćenje aplikacije.
 2. Davalac licence može zaključati korisnički nalog kada postoje nagoveštaji da se korisnički nalog neovlašćeno koristi i/ili da se neovlašćeno pristupa ili pokušava pristupiti korisničkom nalogu ili osnovnim sistemima Davaoca licence ("hakovanje"). Davalac licence u tom slučaju odmah obaveštava dotičnog Korisnika licence putem imejl adrese unete u njegov korisnički nalog i omogućava mu ponovni pristup aplikaciji preko novog korisničkog naloga, osim u slučaju da postoje činjenice koje ukazuju na to da Korisnik licence pokušava neovlašćeno da pristupi sistemima Davaoca licence.
 3. Davalac licence može raskinuti ovaj Ugovor bez prethodne najave i obrisati korisnički nalog ukoliko Backend Davaoca licence trajno (duže od 6 meseci), ne sopstvenom greškom, ne može da uspostavi vezu sa aplikacijom Korisnika licence i ukoliko je Davalac licence o tome obavestio Korisnika licence putem imejla poslatog na registrovanu imejl adresu vidljivu u aplikaciji, a da 8 nedelja nakon poslatog obaveštenja nije uložen prigovor.

§ 6 Garancija

 1. Davalac licence samostalno vrši konfiguraciju aplikacije, u skladu sa trenutnim propratnim materijalima grejanja firme Viessmann. Ukoliko je Davalac licence preduzetnik, pod garancijom važi i član 377 Trgovačkog zakona.
 2. Funkcije koje su obezbeđene aplikacijom nemaju nedostatke, ukoliko vrše funkcije koje su sadržane u trenutno važećem štampanom materijalu koji možete pronaći na ovom linku, ili posebno dogovorene. Davalac licence ne garantuje da će funkcije aplikacije odgovarati zahtevima Korisnika licence.
 3. Preduslov za preuzimanje odgovornosti za nedostatke za funkcije aplikacije jesu greške koje se ponavljaju. Korisniku licence se ovo mora adekvatno objasniti. Ukoliko je aplikacija izdata od strane Davaoca licence neispravna, greška će biti uklonjena od strane Davaoca licence u razumnom vremenskom roku popravkom aplikacije, dokle god se troškovi popravke kreću u prihvatljivom rasponu. Ako popravka ne uspe, Davalac licence ima pravo na umanjenje cene ili odustajanje od ugovora.
 4. Davalac licence će na razuman način podržati Korisnika licence pri identifikovanju grešaka, na primer putem otisaka na papiru, screenshot-ova ili opisa grešaka.
 5. Događaji više sile (uključujući štrajk, blokadu preduzeća i slične okolnosti, dokle god su nepredvidivi, ozbiljni i bez krivice), oni koji Davaocu licence značajno otežavaju ili onemogućavaju izvršenje dužnosti, daju pravo Davaocu licence da odloži ispunjenje obaveza tokom trajanja smetnje i puštanja u rad.

§ 7 Odgovornost

 1. Davalac licence ima neograničenu odgovornost u slučaju oštećenja izazvanih namerno ili krajnjom nepažnjom od strane Davaoca licence, njegovih zakonskih predstavnika ili agenata. Davalac licence pri tome ima neograničenu odgovornost ukoliko dođe do povrede života, tela ili zdravlja. Pored toga, Davalac licence je odgovoran za garantovane funkcije aplikacije unutar zakonskih okvira u skladu sa obaveznim zakonima, a posebno Zakonom o odgovornosti za kvalitet proizvoda i zakonima o bezbednosti proizvoda.
 2. Pored toga, Davalac licence je odgovoran u slučaju manjeg nehata prilikom izvršenja takvih obaveza, čije ispunjenje uopšte omogućava propisno izvršenje ugovora i čije ispunjenje druga Ugovorna strana može da očekuje ("Osnovne obaveze"), ali isključivo za iznos uobičajene štete koja je mogla da se predvidi prilikom zaključenja ugovora. U drugim slučajevima manjeg nehata, odgovornost je isključena.
 3. Davalac licence nije odgovoran za štete nastale zbog bilo kakvog neispravnog podešavanja koje se ne može pripisati Davaocu licence ili zbog upotrebe bilo koje opreme koja ne zadovoljava zahteve sistema.
 4. Davalac licence nije odgovoran za dalje troškove, koji mogu nastati korišćenjem aplikacije (naročito troškove prenosa putem mobilnog telefona uključujući i podatke u romingu). Ovo odricanje od odgovornosti ne važi ukoliko je Davalac licence odgovoran za grubi nemar ili namerno postupanje.

§ 8 Vanredno pravo na raskid ugovora

Davalac licence ima pravo da raskine ovaj Ugovor o licenci zbog važnih razloga, naročito u slučaju ozbiljnog kršenja ovih Uslova korišćenja ili autorskih prava na aplikaciju.

§ 9 Završne odredbe

 1. Ako bilo koji Uslovi korišćenja ovog sporazuma nisu pravosnažni ili to ne postanu, u tom slučaju na njihovo mesto stupa odredba koja je što približnija ekonomskom cilju nevažećih uslova korišćenja. Ukoliko je jedan Uslov korišćenja nevažeći, to neće uticati na pravosnažnost ostalih Uslova korišćenja ili sporazuma u celini.
 2. Uslovi korišćenja se po sopstvenom nahođenju Davaoca licence mogu menjati ili dopuniti u meri koja je za Korisnika licence razumna. U ovom slučaju registrovani Korisnik licence će pisanim putem biti obavešten najmanje šest nedelja pre stupanja na snagu promene (na primer putem imejl adrese date od strane Korisnika licence ili putem informacione službe za proizvod). Promenjeni ili dopunjeni Uslovi korišćenja će se primeniti ukoliko Korisnik licence ne uloži prigovor pre nego što oni stupe na snagu, nakon što ga je Davalac licence izričito obavestio o posledicama nedavanja prigovora. Ukoliko Korisnik licence uloži prigovor, Davalac licence može raskinuti ovaj Ugovor u roku od jednog meseca nakon obaveštenja o prigovoru.
 3. Primenjuje se zakon Savezne Republike Nemačke. Mesto sudske nadležnosti je Frankfurt na Majni, ukoliko je Korisnik licence trgovac, pravno lice javnog prava ili posebno javno-pravno imovinsko lice.