Partner u blizini
Vitomax HS

Parni kotao na visok pritisak

Parni kotlovi na visok pritisak u rasponu snaga od 0,5 do 31,5 t/h.

Raspon snaga: 0,5 do 31,5 t/h
Visoka efikasnost preko 95,5%
Spreman za rad sa H2 100%
Širok spektar mogućnosti za gorivo
Parni kotao na visok pritisak

Raspon snaga: 0,5 do 31,5 t/h

Visoko efikasan

Efikasnost od preko 95,5%

Spreman za rad sa H2

Rad sa vodonikom do 100%

Širok spektar mogućnosti za gorivo

Kao što su vodonik, plin, nafta, teška nafta, biogasovi, bio ulja i mnogi drugi

Precizno dimenzionirana parna komora

Sa niskim opterećenjem (bez povlačenja vode)

Nivoi pritiska

0,5 do 30 bar

Integralni parni sušač

Za visok kvalitet pare

Ugaoni ankeri kotla ostaju postavljeni u parovima

Smanjuje naprezanje u kotlu

Optimalna geometrija plamenih cevi

Za čisto sagorevanje

Najduži mogući intervali inspekcije i jednostavno servisiranje

Zbog dovoljnog broja portova za inspekciju i pristup

Za upotrebu u proizvodnom sektoru

Može se koristiti u širokom spektru industrija

Vitomax HS – idealan za industrijsku upotrebu

Parni kotao Vitomax HS je usaglašen sa kategorijom IV Direktive o opremi pod pritiskom 97/23/EC, sa dozvoljenim radnim pritiskom od 6 do 30 bar. Koristi se u proizvodnim sektorima kao što su prerada hrane, proizvodnja đubriva, građevinski materijali, papir, pica, hemijska i farmaceutska industrija, bolnice i rafinerije, gde se para koristi kao proces, pogonski ili reakcioni medijum.

Do 100 posto sa vodonikom

Kod hemijskih operacija poput proizvodnje hlora i drugih industrijskih procesa, veći deo gasa vodonika se ne iskoristi i ispušta se u atmosferu. Kotlovi Vitomax, koji mogu da rade 100 posto sa vodonikom, sa adekvatnim gorionikom, nude isplativo i efikasno rešenje. Dakle, na svakih 1 MW instaliranog kapaciteta kotla može se uštedeti >400 tona emisija CO₂ godišnje.

Karakteristike proizvoda

Parni kotlovi na visok pritisak Vitomax HS ispunjavaju sve zakonske zahteve za čisto sagorevanje. Efikasnost ovih kotlova sa ekonomizatorom je preko 95,5 posto, čak i kod opterećenja od 100 posto.

Bez obzira na gorivo koje koristi, Vitomax HS isporučuje paru do 31,5 tona po satu. Specifično je projektovan za proizvodne sektore, u kojima je para stalno potrebna. Zahvaljujući velikom isparivaču sa integralnim parnim sušačem, ključna karakteristika je visok kvalitet pare sa niskom preostalom vlažnošću. Vitomax HS može raditi veoma fleksibilno na laku ili tešku naftu, bio ulje, čak i na (bio) plin.

Ne koristi se beton za opcionu inovativnu ulaznu tačku u gorionik u kotlovima Vitomax. To znači da ima vodeno hlađenje, nema habanja i ne zahteva održavanje, čime se eliminiše potreba za zamenom tokom radnog veka kotla. Hlađenje vode garantuje konstantnu temperaturu na glavi gorionika – čime ne dolazi do inače uobičajene refleksije od vatrostalne obloge (koja izaziva nastanak toplotnih NOx gasova).

Ulazna tačka u gorionik i zadnja reverzibilna komora za dimne gasove kod Vitomax HS se hlade vodom. Dakle, energija u dimnim gasovima se koristi isključivo za generisanje pare.

Svi parni kotlovi na visok Vitomax HS pritisak su pogodni za sagorevanje vodonika do 100%, pod uslovom da su usaglašeni sa našim uslovima za korišćenje H2.

Razmaci između pojedinačnih dimnih cevi, kao i od dimnih cevi do kućišta kotla i do plamene cevi su u skladu sa zakonskim zahtevima. Sila smicanja na krajnjim čeonim podovima, koju izazivaju različita linearna širenja u dimnim cevima i u plamenoj cevi, je zato krajnje niska. Ova konstrukcija garantuje dug radni vek za Vitomax HS.

Da bi bio posebno jednostavan za servisiranje i održavanje, baš kao i svi ostali kotlovi Vitomax, Vitomax HS je opremljen dovoljnim brojem priključaka za inspekciju i pristup za obavljanje važnih provera u kotlu. Kao rezultat, parni kotlovi na visok pritisak Vitomax postižu najduže moguće intervale za inspekciju. Vrata kotla koja se jednostavno otvaraju i vrata za čišćenje na kraju kotla takođe osiguravaju jednostavno održavanje i doprinose niskim tekućim troškovima.

  • Industrija prerade hrane
  • Industrija đubriva
  • Industrija građevinskih materijala
  • Papirna industrija
  • Industrija pića
  • Hemijska industrija
  • Farmaceutska industrija
  • Bolnice
  • Rafinerije

Poprečni presek proizvoda*

Poprečni presek proizvoda je samo primer kako može izgledati parni kotao na visok pritisak Vitomax HS. Odstupanja su moguća u zavisnosti od pojedinačnog rasporeda.