Partner u blizini
Vitomax LW

Vrelovodni kotao na nizak pritisak

Raspon snaga: 0,65 do 22,0 MW

Raspon snaga: 0,65 do 22,0 MW
Visoka efikasnost preko 95,5%
Spreman za rad sa H2 100%
Širok spektar mogućnosti za gorivo
Vrelovodni kotao na nizak pritisak

Raspon snaga: 0,65 do 22,0 MW

Visoko efikasan

Efikasnost od preko 95,5%

Spreman za rad sa H2

Rad sa vodonikom do 100%

Širok spektar mogućnosti za gorivo

Kao što su vodonik, plin, nafta, teška nafta, biogasovi, bio ulja i mnogi drugi

Radni pritisak

6, 10, 16 bar

Ugaoni ankeri kotla ostaju postavljeni u parovima

Smanjuje naprezanje u kotlu

Optimalna geometrija plamenih cevi

Za čisto sagorevanje

Najduži mogući intervali inspekcije i jednostavno servisiranje

Zbog dovoljnog broja portova za inspekciju i pristup

Za upotrebu u proizvodnom sektoru

Može se koristiti u širokom spektru industrija

Vrelovodni kotlovi na nizak pritisak Vitomax LW od 0,65 do 22,0 MW za komercijalne oblasti primene

Vodonik do 100 posto

Kod hemijskih operacija poput proizvodnje hlora i drugih industrijskih procesa, veći deo gasa vodonika se ne iskoristi i ispušta se u atmosferu. Kotlovi Vitomax, koji mogu da rade 100 posto sa vodonikom, sa adekvatnim gorionikom, nude isplativo i efikasno rešenje. Dakle, na svakih 1 MW instaliranog kapaciteta kotla može se uštedeti >400 tona emisija CO₂ godišnje.

Karakteristike proizvoda

Energetski efikasno i čisto obezbeđivanje toplote, zajedno sa visokim nivoom pouzdanosti u radu i dostupnosti sistema, ključni su zahtevi za grejne centre u velikim zgradama i industrijska postrojenja. Vitomax LW su vrelovodni kotlovi na nizak pritisak za temperature polaznog voda ≤ 110 °C i dozvoljeni radni pritisak od 6, 10 ili 16 bar.

Tropromajni kotao ima malo punjenje komore za sagorevanje, sa čistim sagorevanjem i niskim emisijama azot oksida. Kod rada na gas, serije sa niskim nivoom NOx gasova imaju emisiju NOx gasova manju od 70 mg/Nm3; a kod rada na ulje manju od 150 mg/Nm3.

Konstrukcija, koja je izložena malom naprezanju i štedi prostor, osigurava dobru prirodnu cirkulaciju i pouzdan prenos toplote. Isto kao kod Vitomax HW, nisu potrebne dodatne pumpe za kotao, što znatno olakšava hidraulični priključak. Optimalna grejna površina i konstrukcija dimne cevi osiguravaju mali pad pritiska na strani vrućeg gasa.

Svi vrelovodni kotlovi na nizak pritisak Vitomax LW su pogodni za sagorevanje do 100% vodonika pod uslovom da su usaglašeni sa našim okvirnim uslovima za korišćenje H2.

Novi grejni centri za industrijska i komercijalna preduzeća često moraju biti spremni za rad za kratko vreme da bi se isporučivala toplota u planirano vreme. To je posebno slučaj kod rekonstrukcije ili modernizacije, kada se sistem zamenjuje tokom tekućih operacija. U tom slučaju, operater sistema se može uzdati u dokazanu i pouzdanu Viessmann tehnologiju.

Kod industrijskih postrojenja / komercijalnih objekata sa kotlovima, vrelovodni kotao na nizak pritisak Vitomax LW nudi visok nivo pouzdanosti za planiranje i proračun. Takođe garantuje najviši kvalitet i fleksibilnost, i sve komponente su pouzdano usklađene. Na primer, zahvaljujući unapred sastavljenoj sigurnosnoj opremi za maksimalne temperature od 110 °C. U dodatnu opremu spadaju izmenjivači toplote za dimne gasove / vodu, za upotrebu kod nekondenzacione i kondenzacione tehnologije, koji povećavaju efikasnost kotla na preko 95,5 posto. Takođe su dostupne komponente za povećanje temperature povratnog voda, održavanje pritiska i dimne gasove.

Kod neprekidnog rada, vrelovodni kotlovi Vitomax postižu visoke rezultate zato što se lako održavaju zahvaljujući ulaznoj tački u gorionik koja je otporna na habanje i hladi se vodom, kao i zadnjoj reverzibilnoj komori bez vatrostalne obloge, koje su dostupne na zahtev. Time prestaje potreba za procesom sušenja vatrostalne obloge, što znatno smanjuje vremena za puštanje u rad i servisiranje. Opteretivi poklopac kotla pojednostavljuje instalaciju i održavanje, a i štiti toplotnu izolaciju od oštećenja.

  • Industrija prerade hrane
  • Industrija đubriva
  • Industrija građevinskih materijala
  • Papirna industrija
  • Industrija pića
  • Hemijska industrija
  • Farmaceutska industrija
  • Bolnice
  • Rafinerije
  • Lokalne i okružne grejne mreže

Primer dijagrama; stvarni kotao se može razlikovati u zavisnosti od porudžbine.